Aksjeeierbok
Aksjeeierbok En aksjeeierbok er en fortegnelse over hvem som eier selskapet. Et aksjeselskap har plikt til å føre en aksjeeierbok etter aksjeloven § 4-5. Når et aksjeselskap blir stiftet er det styrets ansvar å opprette en aksjeeierbok for selskapet «uten opphold.» For allmennaksjeselskaper følger det av allmennaksjeloven kapittel 4 et krav om aksjeeierregister. Reglene etter […]

by Thomas Reinholdt

Thomas Reinholdt er advokat, siviløkonom og fallskjermjeger. Han har lang erfaring fra næringslivet innenfor en rekke fagfelter. Spesielt dyktig er han til å skape vinn-vinn situasjoner for sine klienter.

Aksjeeierbok

av | jul 28, 2021 | Blogg, Forretningsjus

Reading Time: 2 minutes

Aksjeeierbok

En aksjeeierbok er en fortegnelse over hvem som eier selskapet. Et aksjeselskap har plikt til å føre en aksjeeierbok etter aksjeloven § 4-5. Når et aksjeselskap blir stiftet er det styrets ansvar å opprette en aksjeeierbok for selskapet «uten opphold.» For allmennaksjeselskaper følger det av allmennaksjeloven kapittel 4 et krav om aksjeeierregister. Reglene etter allmennaksjeloven vil ikke bli omhandlet i denne artikkelen.

Aksjeeierboken viser hvem som er aksjeeiere i selskapet. Aksjeloven § 4-5 angir at aksjeeierboken skal gi en alfabetisk oversikt over aksjeeierne med angivelse av navn eller foretaksnavn, fødselsdato eller organisasjonsnummer, digital adresse, forretningsadresse eller bostedsadresse og eventuelt postadresse.

Videre fremgår det av loven at det for hver aksjeeier skal angis antall aksjer og nummer på aksjene. Dersom selskapet har flere aksjeklasser skal det angis hvilken klasse aksjene tilhører.

Er aksjeeierbok offentlig? Kan man se hvem som eier aksjer? 

Aksjeeierboken er offentlig. Det følger direkte av aksjeloven § 4-6 at opplysninger i aksjeeierboken skal være tilgjengelig for enhver. Unntaket er aksjeeiernes digitale adresse. I henhold til forskrift gitt i medhold av aksjeloven § 4-6 skal tillitsvalgte gis utskrift av aksjeeierboken vederlagsfritt, mens andre kan kreve utskrift mot å betale de faktiske kostnader. Utskrift skal være sendt den som krever dette senest 14 dager etter at kravet kom inn til selskapet.

Aksjeeierboken skal være tilgjengelig på selskapets kontor i kontortiden. Dersom man fører aksjeeierboken elektronisk må det foreligge en utskrift som ikke kan være eldre enn tre måneder. På  selskapets generalforsamling skal aksjeeierboken være tilgjengelig for aksjeeierne. Føres aksjeeierboken på maskin for automatisk databehandling eller på liknende vis, skal det gjøres tilgjengelig en utskrift som ikke må være eldre enn 10 dager. Det skal videre legges fram en alfabetisk liste over endringer som har funnet sted etter at utskriften ble tatt. Dette følger av forskriften (F.04.11.1976 nr. 1).

Eierskifte

Ved eierskifte av aksjer er det ny eier som skal melde og godtgjøre sitt erverv av aksjer til selskapet. Når dette er foretatt plikter selskapet uten opphold å innføre den nye eieren i aksjeeierboken. Dette følger av aksjeloven § 4-7. Videre følger det av samme bestemmelse at selskapet skal oppbevare opplysninger om tidligere aksjeeiere i minst 10 år.

Aksjebevis

Selskapet plikter å gi aksjeeieren melding om at man har blitt innført i aksjeeierboken når det har blitt gjort. Denne meldingen skal dateres og angi det som er innført om aksjeeieren og aksjeinnehavet. Det følger av aksjeloven § 4-10.

Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak dersom du har behov for bistand innenfor forretningsjus.

E-post: post@reinholdt.no

Tlf: 23688558

Follow by Email
LinkedIn
Share