Ved å anke en dom så kan det gi deg resultatet du ønsker. Både i sivile saker og i straffesaker, så kan en anke føre til et annet resultat enn i tingretten eller lagmannsretten. Er du misfornøyd med resultatet av saken din i tingretten, så kan du anke til lagmannsretten. Deretter til høyesterett. For at […]

by Thomas Reinholdt

Thomas Reinholdt er advokat, siviløkonom og fallskjermjeger. Han har lang erfaring fra næringslivet innenfor en rekke fagfelter. Spesielt dyktig er han til å skape vinn-vinn situasjoner for sine klienter.

Anke dom!

av | jan 11, 2021 | Blogg, Forretningsjus

Reading Time: 2 minutes

Ved å anke en dom så kan det gi deg resultatet du ønsker.

Både i sivile saker og i straffesaker, så kan en anke føre til et annet resultat enn i tingretten eller lagmannsretten. Er du misfornøyd med resultatet av saken din i tingretten, så kan du anke til lagmannsretten. Deretter til høyesterett. For at en sak skal slippe inn til behandling i høyesterett, så kreves det som regel at den er av prinsipiell karakter.

Prosessrisikovurdering før anke av dom

Før du vurderer å anke bør du uansett gjøre en grundig prosessrisikovurdering. En slik vurdering vil innebefatte en juridisk vurdering av sannsynligheten for å nå frem samt en vurdering av det økonomiske utfallet hvis man får medhold. Samt en vurdering av risikoen for å tape sett i forhold til hvor mye man taper. En slik vurdering blir oftest en relativt subjektiv vurdering, men den er uansett nyttig for å gi et holdepunkt på hvilket nivå man bør vurdere å forlike saken.

Ankefrister

Hovedregelen i sivile saker er at ankefristen til lagmannsretten er på 1 måned regnet fra dommen ble forkynt for partene. For noen avgjørelser kan retten fastsette en ankefrist på 1 uke. Dette er regulert i tvisteloven § 29-5 (2): «a) avgjørelser som pålegger eller nekter tilgang til bevis eller spørsmål om bevis. b) avgjørelser som gir pålegg om å avgi forsikring, og c) avgjørelser om å oppnevne eller ikke oppnevne sakkyndig.» Tvistelovens kapittel 29 har også regler om såkalt avledet anke. Dersom motpartens anke ikke er begrenset til anke over saksbehandlingen, kan den annen part anke selv om ankefristen blant annet er oversittet. Nærmere om reglene om dette finner man i tvisteloven § 29-7.

Ankeerklæring

En anke til lagmannsretten uttas ved en ankeerklæring til den domstol som har truffet avgjørelsen som ankes. Er det Oslo tingrett som har avsagt dommen, så skal man altså sende ankeerklæringen dit. Hva som ankeerklæringen skal angi fremgår av tvisteloven § 29-9 (3): a) ankedomstolen, b) navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger, c) den avgjørelsen som ankes, d) om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare bestemte deler av den, e) det krav ankesaken gjelder, og en påstand som angir det resultatet den ankende part krever, f) de feil som gjøres gjeldende ved den avgjørelsen som ankes, g) den faktiske og rettslige begrunnelse for at det foreligger feil, h) de bevis som vil bli ført, i) grunnlaget for at retten skal behandle anken dersom det kan være tvil om dette, og j) den ankende parts syn på den videre behandling av anken.

Anke til lagmannsretten

Hvis du vurderer å anke dom fra tingretten så kan vi gi deg en rask vurdering av din sak. Anke til lagmannsretten kan gi et annet resultat. Fyll ut vårt kontaktskjema for en vurdering. Les forøvrig våre artikler om arbeidsrett, forretningsjus, eiendomsrett, forbrukerrett, familie- og arverett.

Follow by Email
LinkedIn
Share