Arbeidsgivers styringsrett – rettspraksis!

by Thomas Reinholdt

Thomas Reinholdt er advokat, siviløkonom og fallskjermjeger. Han har lang erfaring fra næringslivet innenfor en rekke fagfelter. Spesielt dyktig er han til å skape vinn-vinn situasjoner for sine klienter.

Arbeidsgivers styringsrett – rettspraksis!

av | okt 29, 2021 | Arbeidsrett, Blogg

Reading Time: 3 minutes
Arbeidsgivers styringsrett  har vært grundig behandlet i rettspraksis. Selv om innholdet av styringsretten ofte må fastlegges konkret, har retten i sine saker skapt typetilfeller for hva som kan være innenfor og hva som kan være utenfor arbeidsgivers styringsrett.

Styringsretten ved endring av arbeidsoppgaver

Rt.2000 s. 1602

Spørsmålet var om mannskapet ansatt på Stavanger kommunes brannbåt, kunne integreres i kommunens hovedbrannstyrke med grunnlag i arbeidsgivers styringsrett. Dette ville være en endring av arbeidsoppgavene mannskapet måtte utføre, fordi de nå i tillegg ville være tilknyttet den ordinære utrykningsstyrken.

Retten foretok en vurdering av om endringene var store nok til at styringsretten ikke kunne gi grunnlag for integrering i hovedbrannstyrken. Det ble pekt på at det ville være en ikke ubetydelig økning i omfanget av tilleggsoppgaver. Brannbåten hadde ikke hatt utrykning de siste 3 årene, mens utrykninger fra hovedbrannstasjonen var ca. 3000 ganger pr år. På den andre siden ble det vektlagt at mannskapet ville beholde samme lønn og tittel og i hovedsak fortsatt være tilknyttet brannbåten.

Retten kom under tvil til at endringene måtte aksepteres av mannskapet. Det ble lagt avgjørende vekt på brannbåten var en spesialbåt som inngikk i kommunes brannberedskap og at mannskapets arbeidsoppgaver heller ikke tidligere har vært begrenset til oppgaver knyttet til driften av brannbåten.

Endringen var dermed ikke stor nok sett opp mot tidligere arbeidsoppgaver.

RG-1994-492

I saken var det en kontorleder ved en høyskole som ble fratatt ansvaret for kontorledelse, eksamen og budsjett. Her var det også et spørsmål om endringene var store nok til at styringsretten ikke ga grunnlag for endringene.

Oppgavene arbeidstakeren ble fratatt, ble gitt til en annen saksbehandler ved skolen. Oppgavene arbeidstakeren satt igjen med var øvrige saksbehandlingsoppgaver. Retten la her avgjørende vekt på at de oppgavene hun ble fratatt, var det som ga stillingen dens særpreg. Det var dette som skilte arbeidstakerens oppgaver fra en vanlig saksbehandlers oppgaver.  Endringene var av denne grunn så omfattende, at de ikke kunne utføres med grunnlag i styringsretten.

Oppsummering rettspraksis

Av disse avgjørelsene kan det utledes at mindre endringer i arbeidsoppgavene godtas, men når endringene blir så store at stillingens grunnpreg eller særpreg faller bort, vil styringsretten være overskredet.

Styringsretten ved endring av arbeidssted

Rt.2009 s. 841

I saken var det en undervisningsinspektør som var ansatt i Oslo kommune og jobbet på en skole. Han ble så omplassert til en annen skole. Spørsmålet var om dette var innenfor arbeidsgivers styringsrett.

Høyesterett tok utgangpunkt i ansettelsesavtalen hvor det fremgikk at arbeidsgiver kunne foreta endringer i arbeidsstedet. Det var derfor på det rene at arbeidsgiver i utgangpunktet kunne foreta omplassering.

Retten tok deretter stilling til om endringen var så stor at det likevel lå utenfor arbeidsgivers styringsrett. Her tok retten igjen utgangpunkt i arbeidsavtalen og pekte på at hun fortsatt var ansatt i en undervisningsinspektørstilling innenfor det geografiske området hun opprinnelig var ansatt. Lengre reisevei innenfor Oslo kommune var ikke tilstrekkelig, når Oslo kommune var arbeidsgiveren.

Rt.1994 s. 305

I saken var det en kvinne som ble omplassert fra et sykehjem til et bokollektivet for funksjonshemmede. Spørsmålet var om denne omplasseringen lå innenfor arbeidsgivers styringsrett.

Retten tok utgangpunkt i arbeidsavtalen. Den var kortvarig og knyttet dirkete til sykehjemmet. Arbeidsavtalen åpnet dermed ikke for omplassering til et annet sykehjem. Det ble derfor konkludert med at det lå utenfor arbeidsgivers styringsrett å omplassere.

Oppsummering rettspraksis

Disse dommene viser viktigheten av arbeidsavtalen når man skal fastlegge styringsretten ved omplasseringer. Er det et spesifisert arbeidssted skal det mye til for at arbeidsgiver med grunnlag i styringsretten kan omplassere en arbeidstaker. Åpner arbeidsavtalen for omplassering, vil det i utgangpunktet være innenfor styringsretten å omplassere en arbeidstaker. Det vil imidlertid være en geografisk begrensning på hvor lang unna man kan omplassere.

Vi tilbyr inntil 30 minutters gratis saksavklaring for saker innenfor arbeidsrett. Ta kontakt på post@reinholdt.no eller telefon +47 23 68 85 58.

 

 

Follow by Email
LinkedIn
Share