Varsling på arbeidsplassen

Varsling på arbeidsplassen

Innhold i denne artikkelen: Varsling - rettslig grunnlag Fremgangsmåte ved varsling Varslervern Økonomiske konsekvenser  Hvis man kommer over forhold i virksomheten som man kanskje synes er ubehagelig eller kanskje til og med ulovlig, da har man muligheten til å...

les mer
Prøvetid

Prøvetid

Innhold i denne artikkelen: Hva er prøvetid? Vilkår for prøvetid Forlengelse av prøvetid Oppsigelse i prøvetid Forutsetninger for en oppsigelse etter § 15-6 Oppsigelse tilpasning til arbeidet Oppsigelse faglig dyktighet Oppsigelse pålitelighet Oppsigelsesfrister  Hva...

les mer
Privat skifte av dødsbo

Privat skifte av dødsbo

Dødsbo privat skifte/ skifte boet privat Når en person dør, så må boet etter vedkommende skiftes. Alt som vedkommende eier både eiendeler og gjeld vil gå inn i dødsboet. Boet kan enten fordeles via såkalt offentlig skifte eller privat skifte. Ved et privat skifte, så...

les mer
Forkjøpsrett til aksjer!

Forkjøpsrett til aksjer!

Innhold i denne artikkelen: Rettslig utgangspunkt - forkjøpsrett Unntak forkjøpsrett Fremgangsmåte ved bruk av forkjøpsrett Når får man forkjøpsrett? Hvem får forkjøpsrett hvis flere vil benytte forkjøpsretten? Hvor mye må betales for aksjene ved utøvelse av...

les mer
Bokettersyn!

Bokettersyn!

Innhold i denne artikkelen: Bokettersyn skatteetaten Hvordan foregår bokettersyn? Plikter for skatteetaten ved stedlig kontroll Sannsynlighet for å få bokettersyn Bokettersyn enkeltpersonforetak Bokettersyn er den tidligere betegnelsen på skatteetatens kontroll av...

les mer
Samtykkekrav ved eierskifte!

Samtykkekrav ved eierskifte!

Innhold i denne artikkelen: Hvordan beslutning om samtykke tas Når kan samtykke nektes? Eksempler fra rettspraksis Tilfeller hvor samtykke ikke kan nektes Virkninger av at samtykke blir nektet Utgangspunktet er at eierskifte av aksjer krever samtykke, dersom ikke...

les mer
Hvordan slå arbeidsgiver konkurs?

Hvordan slå arbeidsgiver konkurs?

Innhold i denne artikkelen: Vilkår for konkurs Hvordan slå arbeidsgiver konkurs Fremgangsmåte for å begjære arbeidsgiver konkurs Behandling av konkursen Lønnsgarantiordningen Hvis arbeidsgiveren ikke betaler ut lønn til avtalt tid, kan det være fordi han ikke har nok...

les mer
Daglig leders plikter

Daglig leders plikter

Innhold i denne artikkelen: Underretningsplikten Underretningspliktens omfang Underretningspliktens form Redegjørelse om bestemte saker Daglig leder har ansvaret for den daglige driften i selskapet. Vedkommende er derimot ikke selskapets øverste leder og har noen...

les mer
«Smøring» i aksjeselskaper

«Smøring» i aksjeselskaper

Innhold i denne artikkelen: Godtgjørelse Rettshandel Hvem rammes av bestemmelsen? Konsekvenser av godtgjørelse i strid med bestemmelsen Unntak når bestemmelsen ikke kommer til anvendelse   Når selskaper inngår avtaler, kan det hende at de som representerer...

les mer
Tilsvar til stevning

Tilsvar til stevning

I denne artikkelen vil vi går igjennom hvordan du skriver et tilsvar til en stevning. Innledningsvis bør det nevnes at det er veldig viktig å overholde fristen som retten har satt for innsending av tilsvar. I motsatt fall risikerer saksøkte en fraværsdom som i praksis...

les mer
Styrebehandling av saker!

Styrebehandling av saker!

Innhold i denne artikkelen: Aktuelle saker til styrebehandling Forberedelsen av saker Varsel om styrebehandling For at styret skal kunne behandle saker og behandle de sakene som hører til styret, gir aksjeloven noen regler om hvordan styret skal få behandlet riktige...

les mer
Daglig leders oppgaver!

Daglig leders oppgaver!

Innhold i denne artikkelen: Daglig leders oppgaver Hva er uvanlige saker eller saker av stor betydning? Daglig leders representasjonsrett   Når man tenker på daglig leder, tenker man gjerne på selskapets øverste leder. Hva er egentlig daglig leders oppgaver i et...

les mer
Styreansvar

Styreansvar

Innhold i denne artikkelen: Erstatningsansvar - rettslig grunnlag Vilkår for erstatning Aktuelle situasjoner for erstatningsansvar Individuelt erstatningsansvar Et av formålene med et aksjeselskap er at aksjonærene eller andre i selskapets ledelse ikke blir personlig...

les mer
Styrets tilsynsansvar!

Styrets tilsynsansvar!

Styret har etter aksjeloven § 6-12, ansvaret for forvaltningen av selskapet. Dette innebærer blant annet å ha kontroll på selskapet og organisere det på en forsvarlig måte.  Som en del av forvaltningen av selskapet, må styret også føre tilsyn. Denne plikten er...

les mer
Kundeklausuler i arbeidsforhold!

Kundeklausuler i arbeidsforhold!

Innhold i denne artikkelen: Kundeklausul - rettslig regulering Hvilke kunder omfattes? Kundeklausulens lengde Når og hvordan må kundeklausuler inngås? Når kan ikke kundeklausuler gjøres gjeldende? Når en arbeidstaker slutter i en jobb, kan det være behov for...

les mer
Heve kjøp av motorsykkel

Heve kjøp av motorsykkel

Heving av kjøp av motorsykkel reguleres av henholdsvis kjøpsloven ved kjøp mellom privatpersoner eller næringsdrivende og forbrukerkjøpsloven ved kjøp mellom næringsdrivende og privatpersoner. Hvilken lov som kommer til anvendelse, vil ha betydning for rettighetene...

les mer
Heving av bobilkjøp!

Heving av bobilkjøp!

Heving av bobil reguleres av henholdsvis kjøpsloven ved kjøp mellom privatpersoner eller næringsdrivende og forbrukerkjøpsloven ved kjøp mellom næringsdrivende og privatpersoner. Hvilken lov som kommer til anvendelse vil ha betydning for rettighetene til den som...

les mer
Endringsoppsigelse rettspraksis!

Endringsoppsigelse rettspraksis!

Endringsoppsigelser stiller i utgangspunktet de samme krav som vanlige oppsigelser. Det betyr at endringsoppsigelsene må være «saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold», jf. arbeidsmiljøloven § 15-7. Det at arbeidstakeren forblir i...

les mer
Endringsoppsigelse!

Endringsoppsigelse!

Innhold i denne artikkelen: Hva er endringsoppsigelse? Grunnlag for endringsoppsigelse Endringsoppsigelse lavere lønn Endringsoppsigelse arbeidstid Saksbehandlingsregler endringsoppsigelse Endringsoppsigelse frister Hva er endringsoppsigelse? En endringsoppsigelse...

les mer
Arbeidsgivers styringsrett!

Arbeidsgivers styringsrett!

Innhold i denne artikkelen: Hva er arbeidsgivers styringsrett? Arbeidsgivers styringsrett arbeidsmiljøloven Arbeidsgivers styringsrett arbeidstid Arbeidsgivers styringsrett arbeidsoppgaver Arbeidsgivers styringsrett arbeidssted Arbeidsgivers styringsrett lønn...

les mer
Aksjeeierbok

Aksjeeierbok

Aksjeeierbok En aksjeeierbok er en fortegnelse over hvem som eier selskapet. Et aksjeselskap har plikt til å føre en aksjeeierbok etter aksjeloven § 4-5. Når et aksjeselskap blir stiftet er det styrets ansvar å opprette en aksjeeierbok for selskapet "uten opphold."...

les mer
Ugyldig oppsigelse – erstatning.

Ugyldig oppsigelse – erstatning.

Ugyldig oppsigelse erstatning! I denne artikkelen skal vi ta for oss hva som er en ugyldig oppsigelse samt hvor mye man kan få i erstatning. Arbeidsmiljøloven har regulerer i paragraf 15-4 formkrav ved oppsigelse. Paragraf 15-4 har følgende ordlyd: (1) Oppsigelse skal...

les mer
Saksøke noen? Les dette først.

Saksøke noen? Les dette først.

Saksøke/saksøker Før du går til skrittet med å saksøke noen, så bør du gjøre en grundig vurdering av risikoen ved et slikt skritt. Ofte hører vi advokater at folk vil saksøke en motpart i en tvist, men noen ganger roer dette seg ned etter at man har blitt forklart...

les mer
Anke dom!

Anke dom!

Ved å anke en dom så kan det gi deg resultatet du ønsker. Både i sivile saker og i straffesaker, så kan en anke føre til et annet resultat enn i tingretten eller lagmannsretten. Er du misfornøyd med resultatet av saken din i tingretten, så kan du anke til...

les mer
Skilsmisseoppgjør – bolig!

Skilsmisseoppgjør – bolig!

Skilsmisseoppgjør bolig - en oversikt over rettigheter. I et skilsmisseoppgjør har felles bolig noen særregler. Hovedregel - man beholder egne eiendeler. Ekteskapsloven § 66 gir en rett til å beholde eiendeler som man "..fullt ut eller for det vesentlige eier.." Samme...

les mer
God skilsmisseadvokat -kjennetegn?

God skilsmisseadvokat -kjennetegn?

Verdien av en god skilsmisseadvokat kan være formidabel. Ivaretar rettighetene til klienten på en profesjonell måte Et skilsmisseoppgjør dreier seg ofte om fordeling av vesentlige verdier. En dyktig skilsmisseadvokat vil først og fremst påse at dine rettigheter blir...

les mer
Usaklig oppsigelse.

Usaklig oppsigelse.

Lovbestemt vern mot usaklig oppsigelse. I denne artikkelen vil vi gå igjennom hvilket vern arbeidstaker har i forbindelse med usaklig oppsigelse. Bestemmelsen lyder: § 15-7. Vern mot usaklig oppsigelse (1) Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet...

les mer
Drøftelsesmøte tips!

Drøftelsesmøte tips!

Drøftelsesmøte - innhold i artikkel: Hva er et drøftelsesmøte og hva er formålet Innkalling til drøftelsesmøte Drøftelsemøte - tips arbeidstakere Hva bør man unngå Ta med advokat i drøftelsemøte   Hva er et drøftelsemøte og hva er formålet? Arbeidsgiver er...

les mer
Når kan man få sluttpakke?

Når kan man få sluttpakke?

Sluttpakke eller sluttavtale er en benevnelse på en avtale med arbeidsgiver i forbindelse med avslutning av arbeidsforholdet. Det er vanlig å avtale en sluttpakke i en rekke tilfeller. Det kan for eksempel være tilfeller der strategiske valg har gjort at det er...

les mer
Rettshjelpsforsikring

Rettshjelpsforsikring

Pass på at du har denne «hemmelige» forsikringen.   Dersom du er involvert i juridiske tvister vil det i mange tilfeller være mulig å få dekket advokatbistand. I straffesaker gjøres dette ved at den aktuelle advokat får en oppnevnelse fra det offentlige. Dette...

les mer
Oppsigelse eller sluttpakke?

Oppsigelse eller sluttpakke?

  Fikk permitteringsvarsel - endte med sluttpakke.   Enten det gjelder permitteringer eller oppsigelse så er det krav om saklig grunn fra bedriften sin side. Reglene om permitteringer er ulovfestet, og baserer seg på tariffavtaler slik som Hovedavtalen...

les mer
Follow by Email
LinkedIn
Share