Bokettersyn!

by Thomas Reinholdt

Thomas Reinholdt er advokat, siviløkonom og fallskjermjeger. Han har lang erfaring fra næringslivet innenfor en rekke fagfelter. Spesielt dyktig er han til å skape vinn-vinn situasjoner for sine klienter.

Bokettersyn!

av | aug 18, 2023 | Blogg, Forretningsjus

Reading Time: 2 minutes
Bokettersyn er den tidligere betegnelsen på skatteetatens kontroll av selskaper og enkeltpersonforetak. I dag betegnes det bare som “kontroll” og går ut på at skatteetaten sjekker forhold hos den næringsdrivende. Dette er blant annet skatt, merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og bokføring. I denne artikkelen skal vi se nærmere på skatteetatens kontroll av selskaper og enkeltpersonforetak. 

Bokettersyn skatteetaten

Skatteetaten er en etat underlagt finansdepartementet som blant annet jobber med innkreving av skatt og avgift. Når skatteetaten har gjennomført bokettersyn, har dette tradisjonelt vært forbundet med gjennomgang av regnskapet til de næringsdrivende. I nyere tid har kontrollen blitt utvidet til også omfatte undersøkelser av om skatt og avgift er riktig beregnet og betalt. Det kan både være korte undersøkelser av konkrete forhold i en bedrift, eller omfattende gjennomganger av alle virksomhetens forhold hva gjelder regnskap, skatt og avgift.

Hvordan foregår bokettersyn?

Det finnes to typer av kontroller; forenklet og utvidet kontroll. Forenklet kontroll må varsles i forkant og kan innebære at skatteetaten etterspør spesifikk dokumentasjon tilknyttet regnskapet, eller at man avtaler et møte fysisk på arbeidsplassen. Forenklet kontroll gjelder som regel bare forhold fra siste regnskapsår.

Utvidet kontroll kan settes i gang på bakgrunn av den forenklede kontrollen, tilfeldige stikkprøver, tips eller andre forhold som gjør det interessant å foreta en utvidet kontroll. I en utvidet kontroll kan skatteetaten se på alle forhold av betydning for regnskapet, skatt og avgift de siste ti årene. 

Plikter for skatteetaten ved stedlig kontroll

Hvis skatteetaten møter til kontroll på arbeidsplassen, er det en rekke regler kontrolløren må overholde. Vedkommende må vise legitimasjon, gi beskjed om formålet med besøket og hvorfor bedriften blir kontrollert. Videre må kontrolløren orientere om opplysningsplikten, retten til å klage på kontrollen og retten til å ha med vitne under kontrollen. 

Sannsynlighet for å få bokettersyn

Bokettersyn eller kontroll kan skje alle næringsdrivende. Det kan skje tilfeldige kontroller og kontroll er ikke avhengig av at det foreligger mistanke om ulovlige forhold. Er det imidlertid en nyoppstartet bedrift, er det noe større sannsynlighet for at skatteetaten foretar kontroll.

Hvis kontrollen skal omfatte straffeprosessuelle tvangsmidler, må et mistankekrav være oppfylt. Det innebærer at dersom det skal foretas ransaking på en arbeidsplass for å sikre bevis mot skatteunndragelse, må det foreligge “skjellig grunn til mistanke” og politiet må bistå i gjennomføringen.

Bokettersyn enkeltpersonforetak

Skatteetaten kan også kontrollere enkeltpersonforetak. Dette gjøres på samme måte som for vanlige aksjeselskaper. Hvis enkeltpersonforetaket er registrert på hjemmeadressen, må stedlig kontroll foretas i hjemmet. Da må imidlertid ikke retten til privatliv som stadfestet i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen krenkes. Skatteetaten kan f.eks. ikke gjennomføre stedlig kontroll av soverommet når vedkommende som har enkeltpersonforetaket disponerer et kontor hjemme. Da må kontrollen begrenses til kontoret. Hvis skatteetaten skal foreta en utvidet kontroll uten avtale med personen som driver enkeltpersonforetaket, må politiet være med og kravet til mistanke om et ulovlig forhold være oppfylt. 

 

Vi tilbyr inntil 30 minutters gratis saksavklaring. Ta kontakt på post@reinholdt.no eller telefon +47 23 68 85 58.

Follow by Email
LinkedIn
Share