Daglig leders oppgaver!

by Thomas Reinholdt

Thomas Reinholdt er advokat, siviløkonom og fallskjermjeger. Han har lang erfaring fra næringslivet innenfor en rekke fagfelter. Spesielt dyktig er han til å skape vinn-vinn situasjoner for sine klienter.

Daglig leders oppgaver!

av | aug 10, 2022 | Blogg, Forretningsjus

Reading Time: 3 minutes

Når man tenker på daglig leder, tenker man gjerne på selskapets øverste leder. Hva er egentlig daglig leders oppgaver i et selskap? Og er det noen ting daglig leder ikke har kompetanse til å gjøre? I denne artikkelen skal vi se nærmere på daglig leders oppgaver i et aksjeselskap.

Daglig leders oppgaver

Daglig leder har ansvaret for den daglig ledelsen av selskapet.  Det betyr at det i utgangspunktet er han som fatter beslutninger om hvordan selskapet skal driftes, hvem som skal arbeide der og hvordan de skal arbeide. Den daglige ledelse er gitt en negativ avgrensning i loven, i det den omfatter alt som ikke etter “selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning”, jf. asl. § 6-14 (2). Den eksakte grensen for hva som inngår i den daglige ledelsen følger imidlertid ikke av loven og må vurderes konkret i det enkelte selskap. 

Daglig leder kan imidlertid ikke styre den daglige ledelsen uten innblanding fra andre parter. Daglig leder er underlagt styret og må rette seg etter de pålegg og retningslinjer styret har gitt om den daglige ledelse. Den daglige lederen kan dermed ikke selv avgjøre hvordan selskapet skal ledes i den daglige driften, hvis styret har gitt pålegg om noe annet. Styrets overordningsforhold innebærer også at styret kan instruere daglig leder, selv overta en sak som hører under den daglige ledelsen eller omgjøre daglig leders beslutninger. Instruksjonsmyndigheten kan imidlertid ikke utøves på en slik måte at styret i realiteten står for den daglige ledelsen. 

Hva er uvanlige saker eller saker av stor betydning?

I utgangspunktet går likevel grensen for hva daglig leders kompetanse, ved hva som er saker av uvanlig art eller av stor betydning. Hva som utgjør en sak av uvanlig art eller stor betydning må vurderes ut i fra selskapets ordinære drift sett i lys av selskapets størrelse og omfang av virksomheten. Prinsippet om sakens art og betydning gjelder i relasjon til enhver avgjørelse. 

Momentet om at sakens art innebærer at en disposisjon som i og for seg er av liten betydning for selskapet vil falle utenfor den daglig ledelse, hvis den ligger for langt på siden fra selskapets egentlige virksomhet. F.eks en virksomhet som driver med salg av sportsutstyr vil kunne kjøpe nye klær med kompetansen til daglig leder. Skal bygget der virksomheten drives i for en periode leies ut, vil dette imidlertid være en uvanlig disposisjon som daglig leder ikke har kompetanse til å gjennomføre.

Hva som er saker av stor betydning må vurderes i lys av selskapets størrelse. For et stort selskap kan et innkjøp av en ny maskin være vanlig, mens for et lite selskap kan det være en stor disposisjon hvor mye av budsjettet brukes. Større investeringer eller driftsendringer kan imidlertid generelt være eksempler på saker som normalt ikke daglig leder alene kan avgjøre. Andre eksempler som kan være saker av stor betydning, er salg av selskapets faste eiendom eller beslutninger vedrørende organiseringen av selskapet. Er daglig leder i tvil kan det være fornuftig å sende en skriftlig forespørsel til styrets leder. 

Daglig leders representasjonsrett

Daglig leder kan representere selskapet utad i alle saker, bortsett fra sakene som er av uvanlig art eller av stor betydning, jf. asl. § 6-32

Vi tilbyr inntil 15 minutters gratis saksavklaring. Ta kontakt på post@reinholdt.no eller telefon +47 23 68 85 58.

Follow by Email
LinkedIn
Share