Daglig leders plikter

by Thomas Reinholdt

Thomas Reinholdt er advokat, siviløkonom og fallskjermjeger. Han har lang erfaring fra næringslivet innenfor en rekke fagfelter. Spesielt dyktig er han til å skape vinn-vinn situasjoner for sine klienter.

Daglig leders plikter

av | des 21, 2022 | Blogg, Forretningsjus

Reading Time: 3 minutes

Daglig leder har ansvaret for den daglige driften i selskapet. Vedkommende er derimot ikke selskapets øverste leder og har noen plikter overfor styret. I denne artikkelen skal vi se på daglig leders plikter overfor styret i et aksjeselskapet. 

Aksjeloven § 6-15 pålegger daglig leder to plikter overfor styret. For det første å underrette styret om selskapets virksomhet og for det andre en redegjørelsesplikt i bestemte saker for styret. Disse to pliktene skal redegjøres for nærmere nedenfor. 

 

Underretningsplikten

Etter asl. § 6-15 første ledd skal daglig leder minst hver fjerde måned gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling. I lys av styrets instruksjonsmyndighet kan de imidlertid pålegge daglig leder å rapportere oftere. Dette kan gjøres som en fast ordning, eller i enkelttilfeller. I tillegg kan vedtektene fastlegge at underretningsplikten skal ha et hyppigere tidsintervall. 

Aksjeloven § 6-15 forutsetter at selskapet har en daglig leder. I tilfeller hvor selskapet ikke har en daglig leder, er det styret som står for den daglige ledelsen, jf. asl. § 6-14 (1).  Underretningsplikten vil dermed i utgangspunktet ikke gjelde. Den som på styrets vegne har ansvaret for den daglige ledelse kan likevel i instruks pålegges å rapportere til styret. 

Underretningspliktens omfang

Underretningsplikten skal være mer omfattende enn en regnskapsrapport. Hvor omfattende og detaljert plikten vil være, vil avhenge av selskapets størrelse, hva slags saker daglig leder har hatt til behandling siden forrige underretning, og hvor stor betydning sakene må antas å ha for selskapet. Underretningsplikten vil også avhenge av styrets deltakelse i den daglig driften. Bidrar styret aktivt i forvaltningen av selskapet, kreves det mindre omfattende underretning enn om styret har rene tilsynsfunksjoner.  Det avgjørende for omfanget av underretningsplikten må være at styret får en tilstrekkelig mulighet til å vurdere daglig leders arbeid og selskapets virksomhet som helhet. Styret har en plikt til å holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling, jf. asl. § 6-12 og en plikt til å føre kontroll med at selskapet har en forsvarlig egenkapital og likviditet. Daglig leders underretning må derfor gjøre det mulig å overholde disse pliktene. 

Underretningspliktens form

Det stilles ingen formkrav til hvordan underretningen skal gis. Problemet med en ren muntlig underretning er at den fort vil bli en uforsvarlig underretning. En muntlig underretning bør derfor suppleres med skriftlig materiale.  

Redegjørelse om bestemte saker

Det følger av asl. § 6-15 annet ledd at “styret til enhver tid kan kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker. Slik redegjørelse kan også kreves av det enkelte styremedlem”.

Dette er egentlig bare en presisering av styrets alminnelige instruksjonsmyndighet som øverste organ i selskapet. Bestemmelsen må også ses i sammenheng med asl. § 6-15 første ledd. Bakgrunnen for at styret krever redegjørelse fra daglig leder, kan være den underretningsrapporten vedkommende har lagt frem for styret.

I selskaper uten daglig leder, vil det være styreleder som må redegjøre for de bestemte sakene, eventuelt den styret har delegert den daglige ledelsen til. Redegjørelsen kan gjøres i styremøte eller på andre måter som styret finner hensiktsmessig. 

Det finnes ingen begrensninger på hva slags saker styret kan få redegjørelse fra daglig leder om. Så lenge saken er identifisert på en slik måte at daglig leder har mulighet til å redegjøre for den, har daglig leder plikt til å redegjøre.

Vi tilbyr inntil 30 minutters gratis saksavklaring. Ta kontakt på post@reinholdt.no eller telefon +47 23 68 85 58.

Follow by Email
LinkedIn
Share