Endringsoppsigelse rettspraksis!

by Thomas Reinholdt

Thomas Reinholdt er advokat, siviløkonom og fallskjermjeger. Han har lang erfaring fra næringslivet innenfor en rekke fagfelter. Spesielt dyktig er han til å skape vinn-vinn situasjoner for sine klienter.

Endringsoppsigelse rettspraksis!

av | nov 29, 2021 | Arbeidsrett, Blogg

Reading Time: 3 minutes

Endringsoppsigelser stiller i utgangspunktet de samme krav som vanlige oppsigelser. Det betyr at endringsoppsigelsene må være «saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold», jf. arbeidsmiljøloven § 15-7. Det at arbeidstakeren forblir i virksomheten, kan imidlertid ha noen utslag på saklighetsvurderingen. I det følgende skal det gjennomgås noen dommer, med sikte på å klargjøre hvilke forhold som kan gi saklig grunn til endringsoppsigelse.

Endringsoppsigelse arbeidstakers forhold

HR-2019-928-A

En overstyrmann på Hurtigruten ble oppsagt som overstyrmann og tilbudt stillingen som førstestyrmann. Båten han førte, hadde gått på grunn som følge av feilkjøring. Dette var å anse som en endringsoppsigelse, siden det gikk utenfor arbeidsgivers styringsrett å nedgradere en arbeidstaker til en annen stilling. Spørsmålet for Høyesterett var om endringen til førstestyrmann hadde saklig grunn i arbeidstakers forhold.

Retten la til grunn at terskelen for endringsoppsigelse er noe lavere enn for vanlige oppsigelser. Dette på grunnlag av at arbeidstakeren ikke mister sitt arbeidsforhold.

Høyesterett la vekt på at arbeidstakeren hadde gjort en rekke feil i forbindelse med ulykken, at konsekvensene kunne blitt svært store og at han hadde en ledende stilling som det var særlig strenge krav til. Retten kom dermed til at endringsoppsigelsen var saklig.

Dommen viser at mangelfulle arbeidsprestasjoner i èn hendelse kan føre til saklig grunnlag for endringsoppsigelse. I en mer normal jobb burde derimot de mangelfulle arbeidsprestasjonene skje over en lengre periode for at endringsoppsigelse skal være saklig.

LG-2016-100619

I saken var det en ingeniør som arbeidet som kontrollør ved tekniske anlegg i kommunen. På egen tomt hadde arbeidstakeren ulovlig oppført og endret bruk av en rekke bygg. Som følge av dette, mottok han en endringsoppsigelse hvor han ble tilbudt stilling som fagarbeider. Dette var en klar nedgradering fra arbeidet som kontrollør. Spørsmålet for retten var om denne endringsoppsigelsen hadde saklig grunn i arbeidstakers forhold.

Lagmannsretten la vekt på grovheten i ingeniørens ulovligheter, og så på betydningen av hans stilling. Arbeidstakeren jobbet ikke direkte med kontrollering av byggesaker, men hans stilling med utøvelse av forvaltningsmyndighet hadde så nær tilknytning til dette, at hans opptreden hadde skapt mistillit til seg selv og kommunen. At de ulovlige forholdene skjedde utenfor arbeidsplassen, kunne dermed ikke tillegges særlig vekt. Kommunen hadde dermed i utgangpunktet rett til å omplassere han.

Stillingen som fagarbeider krevde hverken utdannelse eller erfaring. Retten karakteriserte det som et «skambud», og presiserte at kommunen burde tilbudt ingeniøren noe som bedre passet hans kompetanse. Når det heller ikke var nødvendig for kommunen å plassere ingeniøren i en fagarbeiderstilling, ble endringsoppsigelsen ansett som ugyldig.

Denne dommen viser for det første at aktiviteter utført på fritiden, kan resultere i endringsoppsigelse. Når man først foretar en omplassering, kan man ikke omplassere arbeidstakeren til hva som helst. Det er lovlig å nedgradere ved omplasseringen, men den nye stillingen kan ikke være en helt tilfeldig stilling. Arbeidstakeren må få brukt sin utdannelse og kompetanse til en viss grad.

Endringsoppsigelse virksomhetens forhold

LG-2017-79660-2

I saken var det foretatt et lønnskutt i hele virksomheten. Endring av lønn ligger utenfor arbeidsgivers styringsrett. Lønnskuttet utgjorde dermed en endringsoppsigelse og spørsmålet var om lønnskuttet var saklig begrunnet i virksomhetens forhold.

Lagmannsretten tok utgangpunkt i at en endringsoppsigelse som gjelder endring av lønn, krever svært gode grunner. Det ble altså lagt til grunn en høyere terskel enn normalt, når det gjaldt inngrep i arbeidstakerens lønn.

Retten uttaler videre at den bedriftsøkonomiske situasjonen må tilsi at endringsoppsigelse er nødvendig. I denne saken var selskapet i en meget vanskelig økonomisk situasjon, og endringsoppsigelsen ble derfor ansett å være saklig.

Dommen viser at det skal mye til for å foreta lønnskutt som en endringsoppsigelse. Den høye terskelen er imidlertid oppfylt hvis virksomheten er i en meget vanskelig økonomisk situasjon.

Vi tilbyr inntil 30 minutters gratis saksavklaring for saker innenfor arbeidsrett. Ta kontakt på post@reinholdt.no eller telefon +47 23 68 85 58.

Follow by Email
LinkedIn
Share