Heve kjøp av motorsykkel

by Thomas Reinholdt

Thomas Reinholdt er advokat, siviløkonom og fallskjermjeger. Han har lang erfaring fra næringslivet innenfor en rekke fagfelter. Spesielt dyktig er han til å skape vinn-vinn situasjoner for sine klienter.

Heve kjøp av motorsykkel

av | feb 7, 2022 | Blogg, Forbrukerrett

Reading Time: 4 minutes
Heving av kjøp av motorsykkel reguleres av henholdsvis kjøpsloven ved kjøp mellom privatpersoner eller næringsdrivende og forbrukerkjøpsloven ved kjøp mellom næringsdrivende og privatpersoner. Hvilken lov som kommer til anvendelse, vil ha betydning for rettighetene til den som krever heving. Forbrukerkjøpsloven gir et sterkere vern enn kjøpsloven og terskelen er samlet sett lavere for å kunne heve et forbrukerkjøp enn et vanlig kjøp. 

Heving av motorsykkelkjøp etter forbrukerkjøpsloven

Det følger av forbrukerkjøpsloven § 32 at kjøpet kan heves så lenge ikke mangelen er uvesentlig. Det er altså et krav om at det foreligger en mangel og at denne mangelen ikke er uvesentlig.  Det finnes mange ulike mangelsgrunnlag i lovgivningen. Utgangspunktet er at motorsykkelen skal være i samsvar med det som er avtalt. Avtalen vil imidlertid ofte være taus om detaljerte forhold om motorsykkelen. Da kan det likevel være en mangel, dersom selgeren f.eks. har holdt tilbake opplysninger eller motorsykkelen ikke svarer til det forbrukeren objektivt sett kunne forvente av den. Alle mangelsgrunnlagene fremgår av forbrukerkjøpsloven § 15 til 17.

Dersom det foreligger en mangel blir spørsmålet om man kan heve motorsykkelkjøpet. Det er et krav om at mangelen ikke er uvesentlig. Dette er etter Høyesteretts syn en helhetsvurdering av om parten har rimelig grunn til å si seg løs fra kontrakten. Utgangspunktet må tas i det objektive avviket fra kontraktsmessig oppfyllelse. Andre viktige momenter vil være muligheten for alternative misligholdsbeføyelser (f.eks. prisavslag), mangelens betydning for kjøperen, kjøperens berettigede forventninger og selgerens skyld. Om kjøpet kan heves vil alltid være en konkret helhetsvurdering. 

Heving av motorsykkelkjøp etter kjøpsloven

Det følger av kjøpsloven § 39 at kjøpet kan heves dersom mangelen er vesentlig. Det er her en høyere terskel for å kunne heve, enn i forbrukerkjøp. I tillegg kjøpes mange brukte motorsykler “som den er”. Det betyr at kjøperen har risikoen for eventuelle skjulte feil og mangler ved motorsykkelen som oppstår i ettertid. Det blir også vanskeligere å få konstatert en mangel i “som den er“ tilfellene. Mens det i vanlige kjøp er en rekke mulige grunnlag for mangel, er det ved “som den er” kjøp bare mulig å konstatere mangel på bakgrunn av manglende eller uriktige opplysninger fra selger, eller dersom motorsykkelen er i vesentlig dårligere stand enn forventet. Dersom noen av de nevnte mangelsgrunnlagene er oppfylt, må man vurdere om mangelen er vesentlig. Her vil de samme momentene som nevnt ovenfor gjøre seg gjeldende, bare at terskelen for å fastslå heving er høyere. 

I det følgende skal jeg gjennomgå litt praksis fra forbrukerklageutvalget og forbrukertvistutvalget, for å vise hva slags typetilfeller som kan anses å gi grunnlag for å heve motorsykkelkjøpet. 

FKU-2017-1309

I saken var det en forbruker som hadde kjøpt en motorsykkel av en profesjonell forhandler og forbrukerkjøpsloven kom derfor til anvendelse. Motorsykkelen viste seg å være trimmet og det utgjorde en mangel etter forbrukerkjøpsloven § 15 b. Det avgjørende var dermed om mangelen var uvesentlig. Nemnda la til grunn at det ville herske stor usikkerhet rundt hvilke skader og økt slitasjegrad motorsykkelen har blitt påført i den perioden den var trimmet. Det var derfor ikke rimelig å la forbruker bære hele denne risikoen og mangelen ble derfor ikke ansett som uvesentlig. 

FKU-2019-729

I denne saken ble det solgt en brukt motorsykkel mellom to privatpersoner og kjøpsloven kom derfor til anvendelse. Selv om motorsykkelen ble solgt “som den er”, ble den ansett å ha en mangel fordi den var i vesentlig dårligere stand enn forventet, jf. kjøpsloven § 19 c. Det var blant annet en bøyd ramme, oljelekkasje fra motor, utslitt kjede og sprekk i bensintank. Manglene ble ansett som vesentlig på bakgrunn av at de anslåtte utbedringskostnadene oversteg motorsykkelens verdi. Det var derfor ikke aktuelt med noen andre misligholdsbeføyelser. 

FKU-2019-1149

Denne saken gjaldt også et kjøp av motorsykkel mellom private parter som var solgt “som den er”. Kjøpsloven kom derfor til anvendelse. Motorsykkelen hadde på et tidligere tidspunkt blitt erklært kondemnert (ubrukelig) og ble derfor ansett å være i vesentlig dårligere stand enn forventet. Nemnda la da til grunn at det forelå et vesentlig kontarsbrudd uavhengig av om reparasjonen skulle vise seg å være fagmessig utført. Risikoen ved å ha en motorsykkel som tidligere er erklært for kondemnert, skal ikke en kjøper ha. 

FTU-2015-1680

I denne saken fra forbrukertvistutvalget ble det solgt en motorsykkel “som den er” mellom to private parter. Kjøpsloven var derfor den aktuelle loven. Selger hadde opplyst om feil årsmodell og dette ble ansett som en mangel etter kjøpsloven § 19 a. Mangelen ble derimot ikke karakterisert som vesentlig. Det at det var opplyst om feil årsmodell kunne avhjelpes gjennom et prisavslag. 

FTU-2013-1239

Dette er også en sak fra forbrukertvistutvalget som gjaldt et salg “som den er”, hvor kjøpsloven kom til anvendelse. På motorsykkelen var det en oljelekkasje, defekt dynamo, ødelagt bremseslange og dårlig elektrisk anlegg. Motorsykkelen ble ansett å være i vesentlig dårligere stand enn forventet, jf. kjøpsloven § 19 c. Manglene ble derimot ikke ansett å være vesentlige. Det ble i stedet fastlagt et prisavslag på 15 000 kr. Dette viser at terskelen for vesentlig mangel etter kjøpsloven er høy. Selv betydelige skader var ikke nok for å kunne heve. 

Hva viser rettspraksis om hevingsvurderingene?

Praksis fra henholdsvis forbrukertvistutvalget og forbrukerklageutvalget viser at sammenhengen med andre misligholdsbeføyelser er høy. Der hvor det er fare for at reparasjonskostnadene overstiger motorsykkelens verdi, vil heving være svært aktuelt. På motsatt side, der hvor det objektive avviket ikke er så stort, kan prisavslag fungere og heving blir ikke aktuelt. For at prisavslag skal være aktuelt er det viktig at motorsykkelen fortsatt fungerer eller at risikoen for fremtidig negativ utvikling ikke blir for stor. I tillegg vil skille mellom kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven være viktig. Det skal betydelig mindre til for å heve et motorsykkelkjøp etter forbrukerkjøpsloven enn etter kjøpsloven. Det objektive avviket fra kontraktsmessig standard kan dermed være mindre i forbrukerforhold og man kan likevel få hevet motorsykkelskjøpet. 

Vi tilbyr inntil 30 minutters gratis saksavklaring. Ta kontakt på post@reinholdt.no eller telefon +47 23 68 85 58.

Follow by Email
LinkedIn
Share