Heving av bobilkjøp!

by Thomas Reinholdt

Thomas Reinholdt er advokat, siviløkonom og fallskjermjeger. Han har lang erfaring fra næringslivet innenfor en rekke fagfelter. Spesielt dyktig er han til å skape vinn-vinn situasjoner for sine klienter.

Heving av bobilkjøp!

av | feb 2, 2022 | Blogg, Forbrukerrett

Reading Time: 4 minutes

Heving av bobil reguleres av henholdsvis kjøpsloven ved kjøp mellom privatpersoner eller næringsdrivende og forbrukerkjøpsloven ved kjøp mellom næringsdrivende og privatpersoner. Hvilken lov som kommer til anvendelse vil ha betydning for rettighetene til den som krever heving. Forbrukerkjøpsloven gir et sterkere vern enn kjøpsloven og terskelen er samlet sett lavere for å kunne heve ett forbrukerkjøp enn et vanlig kjøp.

Heving av bobilkjøp etter forbrukerkjøpsloven

Det følger av forbrukerkjøpsloven § 32 at kjøpet kan heves så lenge mangelen ikke er uvesentlig. Det er altså et krav om at det foreligger en mangel og at denne mangelen ikke er uvesentlig.  Det finnes mange ulike mangelsgrunnlag i lovgivningen. Utgangspunktet er at bobilen skal være i samsvar med det som er avtalt. Avtalen vil imidlertid ofte være taus om detaljerte forhold om bobilen. Da kan det likevel være en mangel, dersom selgeren f.eks. har holdt tilbake opplysninger eller bobilen ikke svarer til det forbrukeren objektivt sett kunne forvente av den. Alle mangelsgrunnlagene fremgår av forbrukerkjøpsloven § 15 til 17.

Dersom det foreligger en mangel, blir spørsmålet om man kan heve bobilkjøpet. Det er et krav om at mangelen ikke er uvesentlig. Dette er etter Høyesteretts syn en helhetsvurdering av om parten har rimelig grunn til å si seg løs fra kontrakten. Utgangspunktet må tas i det objektive avviket fra kontraktsmessig oppfyllelse. Andre viktige momenter vil være muligheten for alternative misligholdsbeføyelser (f.eks. prisavslag eller utbedring), mangelens betydning for kjøperen, kjøperens berettigede forventninger og selgerens skyld. Om kjøpet kan heves, vil alltid være en konkret helhetsvurdering. 

Heving av bobilkjøp uten forbruker involvert

Det følger av kjøpsloven § 39 at kjøpet kan heves dersom mangelen er vesentlig. Det er her en høyere terskel for å kunne heve enn i forbrukerkjøp. Mangelsgrunnlagene er likevel stort sett de samme etter kjøpsloven § 17 til 19. Mange brukte bobiler er imidlertid solgt “som den er”. Dette gjør at mangelsgrunnlagene blir betydelig færre enn i vanlige kjøp.  I “som den er” kjøp, er det bare mulig å konstatere mangel på bakgrunn av manglende eller uriktige opplysninger fra selger eller dersom bobilen er i vesentlig dårligere stand enn forventet, jf. kjøpsloven § 19. Dersom noen av de nevnte mangelsgrunnlagene er oppfylt, må man vurdere om mangelen er vesentlig. Her vil de samme momentene som nevnt ovenfor gjøre seg gjeldende, bare at terskelen for å fastslå heving er lavere. 

I det følgende skal jeg gjennomgå litt rettspraksis for å vise hva slags typetilfeller som kan anses å gi grunnlag for å heve bobilkjøpet. 

LG-2016-169330

I saken var det en forbruker som hadde kjøpt en bobil av en profesjonell forhandler. Det var derfor forbrukerkjøpsloven som kom til anvendelse. Bobilen ristet og hadde store vibrasjoner ved store hastigheter, noe som ble ansett som en mangel etter forbrukerkjøpsloven § 15. Det ble forsøkt utbedringer, men ristingen ble ikke bedre. Mangelen ble dermed ansett som ikke uvesentlig og kjøperen kunne heve kjøpet. 

Vi ser her at andre misligholdsbeføyelser ble forsøkt (utbedring). Siden dette ikke fungerte, ble heving ansett som rettmessig. Dommen viser også at terskelen for heving ikke er så høy i forbrukerkjøp, når andre misligholdsbeføyelser ikke er aktuelle. Bilen var fortsatt full kjørbar.

LE-2012-62109

Også denne saken ble regulert av forbrukerkjøpsloven. Det var problemer med batteriet og det elektriske anlegget. Dette er i utgangspunktet ganske store feil objektivt sett. Retten kom derimot til at kjøper selv var skyld i problemene grunnet dårlig vedlikehold. Dommen viser at det har ingenting å si hvor alvorlige feil bobilen har, så lenge de ikke utgjør en mangel i utgangspunktet. Det vil aldri foreligge en mangel når kjøperen selv er skyld i skadene. 

TOSFI-2005-79669

I  denne tingrettssaken ble det solgt en bobil mellom to private parter. kjøpet ble dermed regulert av kjøpsloven. Bobilen ble kjøpt “som den er”, som betyr at mangelsansvaret er noe begrenset. Det ble likevel lagt til grunn at selgeren hadde holdt tilbake opplysninger om fuktskader i bilen. Det forelå derfor en mangel og det avgjørende var om denne var vesentlig. Siden reparasjonskostnadene mest sannsynlig ville overstige kjøpesummen, var det ikke et alternativ med noen andre misligholdsbeføyelser. Mangelen ble dermed ansett som vesentlig

FKU-2018-1165

I forbrukerklageutvalget var det i 2018 et spørsmål om heving etter forbrukerkjøpsloven. Det var feil ved en baderomsdør som ikke kunne låses og en CD spiller som ikke fungerte. Dette ble ansett som mangler etter forbrukerkjøpsloven § 15 b fordi forholdene ikke svarte til det kjøperen kunne forvente av holdbarhet og kvalitet. Manglene ble derimot ansett som uvesentlige. Manglene var objektivt sett små og reparasjonskostnadene ville mest sannsynlig være lave. Det ville derfor være en adekvat reaksjon å kreve utbedring av feilene og ikke heving. 

FKU-2018-240

Saken gjaldt en bobil solgt mellom to privatpersoner. Det var dermed kjøpsloven som regulerte tvisten. Bobilen var solgt “som den er”, men det forelå likevel en mangel på grunn av uriktige opplysninger, jf. kjøpsloven § 19 a. Bobilen var annonsert med en rekke tilleggsutstyr som ikke var tilstede i bobilen likevel. Dette var blant annet antispinn, bilalarm, klimaanlegg, cruisekontroll og hengerfeste. Det manglende tilleggsutstyret ble ansett som en vesentlig mangel og kjøper kunne heve kjøpet.  Nemnda la til grunn at bilen fortsatt var mulig å bruke uten dette utstyret, men kontraktsbruddet kunne ikke kompenseres tilstrekkelig gjennom et prisavslag. 

Hva kan trekkes ut fra rettspraksis?

Praksis viser at mangelens objektive karakter og mulighet til å gjenopprette kontraktsbruddet gjennom andre misligholdsbeføyelser, står sentralt. Der hvor mangelen er såpass stor at utbedring eller prisavslag ikke er mulig eller ikke gir en adekvat reaksjon på kontraktsbruddet, vil heving være mulig. Der hvor utbedring eller prisavslag vil kunne gjenopprette kontraktsbruddet, vil heving ikke være mulig. Det er samtidig viktig å huske på terskelforskjellen for heving i vanlig kjøp og forbrukerkjøp. 

 

Vi tilbyr inntil 30 minutters gratis saksavklaring. Ta kontakt på post@reinholdt.no eller telefon +47 23 68 85 58.

Follow by Email
LinkedIn
Share