Kjøpt bruktbil med mangler? Dette bør du gjøre.
Kjøpt bruktbil med mangler? Dette bør du gjøre Unngå tap av rettigheter: Mangler og feil på bruktbilen du har kjøpt kan koste deg dyrt. Bruktbilkjøp er regulert av enten forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven. Forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse hvis du kjøper bil fra en næringsdrivende, mens kjøpsloven kommer til anvendelse på kjøp fra en annen privatperson. Hvilken lov som […]

by Thomas Reinholdt

Thomas Reinholdt er advokat, siviløkonom og fallskjermjeger. Han har lang erfaring fra næringslivet innenfor en rekke fagfelter. Spesielt dyktig er han til å skape vinn-vinn situasjoner for sine klienter.

Kjøpt bruktbil med mangler? Dette bør du gjøre.

av | mai 18, 2020 | Blogg, Forbrukerrett

Reading Time: 3 minutes

Kjøpt bruktbil med mangler? Dette bør du gjøre

Unngå tap av rettigheter:

Mangler og feil på bruktbilen du har kjøpt kan koste deg dyrt.

Bruktbilkjøp er regulert av enten forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven.

Forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse hvis du kjøper bil fra en næringsdrivende, mens kjøpsloven kommer til anvendelse på kjøp fra en annen privatperson.

Hvilken lov som kommer til anvendelse vil kunne ha betydning i forhold til for eksempel heving av kjøpet.

Forbrukerkjøpsloven gir deg som forbruker et sterkere vern enn det kjøpsloven gjør.

Forbrukerkjøpsloven er ufravikelig i forbrukerens favør, noe som betyr at selger ikke kan oppstille dårligere salgsvilkår eller ansvarsfraskrivelser enn det som følger av loven.

Mangel hvis ikke i samsvar med avtalen

Bilen skal etter loven tilfredsstille kravene til alminnelig god vare slik det fremgår av forbrukerkjøpsloven § 15 og kjøpsloven § 17. Hvorvidt det foreligger en mangel vil bero på en helhetsvurdering i forhold til hva som er avtalt.

Det vil kunne være en mangel dersom selger har holdt tilbake viktige opplysninger. Eksempler på dette kan være opplysninger om skader på bilen.

Det vil også kunne være en mangel dersom selger har gitt uriktige opplysninger om bilen slik som for eksempel lengden på garantitiden.

Du kan få dekket advokatkostnader via bilforsikringen.

Tidspunkt for mangelen

Ved bedømmelsen av om tingen har en mangel, skal det tidspunktet da risikoen går over på kjøperen legges til grunn, selv om mangelen først viser seg senere.

Typisk er dette når man overtar bilen og foretar oppgjør. Dette følger av kjøpsloven § 21 (1) og forbrukerkjøpsloven § 18 1.ledd. Forbrukerkjøpsloven har et sterkere vern for forbrukeren i § 18 2.ledd.

Der fremgår det at en mangel som viser seg innen seks måneder etter risikoens overgang skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang. Dette gjelder hvis ikke noe annet kan bevises, og denne formodningen er uforenlig med varens eller mangelens art.

I praksis gir derfor forbrukerkjøpsloven en kjøper en sterk posisjon ved mangler som oppstår innen seks måneder etter at man kjøpte bilen. For at selgeren skal kunne unngå ansvar, så må han bevise at kjøperen har behandlet bilen feil, ikke fulgt bruksanvisninger eller gjort inngrep uten å følge serviceanvisninger.

Viktig med reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel, så er man nødt til å reklamere innen rimelig tid. Dette kalles for den relative reklamasjonsfristen, og fremgår av forbrukerkjøpsloven § 27 og kjøpsloven § 32.

Innlegget fortsetter etter spørreundersøkelsen.

I forbrukerkjøpsloven § 27 er den relative fristen angitt til, og aldri være kortere enn to måneder, fra det tidspunktet da forbrukeren oppdaget mangelen. I tillegg er det en absolutt reklamasjonsfrist på to år eller fem år for ting som er ment å vare vesentlig lengre enn to år i forbrukerkjøpsloven.

I kjøpsloven § 32 er det en absolutt frist på to år. For at en reklamasjon skal være rettmessig, så må man ha reklamert både innenfor den relative og den absolutte reklamasjonsfristen.

NB: Dersom man ikke reklamerer innen rimelig tid, så kan man tape mangelskravet.

Det er et unntak i kjøpsloven § 33 og forbrukerkjøpsloven § 27 4.ledd som gjør at man ikke taper mangelskravet selv om man reklamerer for sent. D

ette gjelder tilfeller der selger har opptrådt grovt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god tro.

Hva kan man kreve?

Dersom bilen har mangel så har man flere såkalte misligholdsbeføyelser. Dette følger av kjøpsloven § 30, og forbrukerkjøpsloven § 26, og er følgende:

  1. Holde kjøpesummen tilbake
  2. Velge mellom retting og omlevering
  3. Kreve prisavslag
  4. Kreve heving
  5. Kreve erstatning

Hva man bør kreve vil avhenge av en konkret vurdering av mangelen og hvor omfattende den er.

Heve bilkjøp

Forbrukerkjøpsloven § 32 gir forbrukeren en lavere terskel for å heve enn det kjøpsloven § 39 gir. Et eksempel fra rettspraksis er høyesterettsdommen Rt. 2015 s. 321.

I forbindelse med kjøpet ble det opplyst at en tyskimportert bil hadde gått 160 kilometer. Det viste seg at bilen hadde vært brukt som demonstrasjonsbil, kjørt 897 kilometer, og allerede registrert av eier i Tyskland i fem måneder for så å bli importert til Norge som bruktbil.

Fabrikkgarantien var dermed redusert med fem og en halv måned. Hevingsvilkåret i forbrukerkjøpsloven § 32 var dermed oppfylt i denne saken.

En vurdering av hvorvidt hevingsvilkårene er oppfylt vil bero på en konkret helhetsvurdering i hvert enkelt tilfelle.

Det er viktig å være klar over at selgeren har krav på å reparere mangelen. Du kan derfor ikke heve dersom selger reparerer mangelen.

Denne artikkelen ble publisert i Nettavisen 17.01.20.

Vi tilbyr gratis saksvurdering. Ta kontakt på tlf. 23688558 eller post@reinholdt.no

Follow by Email
LinkedIn
Share