Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold!

by Thomas Reinholdt

Thomas Reinholdt er advokat, siviløkonom og fallskjermjeger. Han har lang erfaring fra næringslivet innenfor en rekke fagfelter. Spesielt dyktig er han til å skape vinn-vinn situasjoner for sine klienter.

Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold!

av | feb 15, 2022 | Arbeidsrett, Blogg

Reading Time: 3 minutes

Oppsigelse er en måte å opphøre arbeidsforholdet. Oppsigelse kan både komme fra arbeidsgiver og arbeidstaker. Oppsigelse fra arbeidstaker stiller ingen spesielle vilkår. Arbeidsgiver kan imidlertid ikke si opp en arbeidstaker uten at særskilte vilkår er oppfylt.

Vilkår for oppsigelse

Det følger av aml. § 15-7 at oppsigelse kan være saklig begrunnet i arbeidstakers forhold. Det må være forhold hos arbeidstaker som gjør at arbeidsgiver lovlig kan si opp vedkommende. 

Terskelen for at det skal foreligge saklig grunn er høy. Det må derfor kunne vises til gode grunner. I rettspraksis er spørsmålet formulert som om det “etter en samlet avveining av begge parters behov, anses som rimelig og naturlig at arbeidsforholdet bringes til opphør”, jf. Rt.2009 s. 685. Det må foretas en konkret helhetsvurdering av forholdet. Selv om hvert tilfelle må vurderes konkret, har typetilfeller kommet frem gjennom rettspraksis.

Oppsigelse manglende arbeidsprestasjoner

Det er på det rene at manglende arbeidsprestasjoner kan føre til saklig oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold. Det er imidlertid stilt et krav om at arbeidsprestasjonene må ligge betydelig under det arbeidsgiver kan forvente. Det holder derfor ikke til saklig oppsigelse at arbeidstakeren utfører arbeidet noe dårligere enn forventet. En økonomiansvarlig med ansvar for budsjettet i en virksomhet, må derfor gjøre enten relativt store feil, eller mange små feil før det er grunnlag for oppsigelse. 

Oppsigelse brudd på arbeidsplikten

Arbeidsgiver har i lys av styringsretten rett til å pålegge arbeidstaker å utføre visse oppgaver. Hvis arbeidstaker ikke etterlever arbeidsgivers instruksjoner, kan dette gi grunnlag for oppsigelse. Det er imidlertid en forutsetning at arbeidstakeren er gjort tydelig kjent med at oppsigelse vil bli konsekvensene av ordrenekten. Gis det ordre om utførelse av farlig eller ulovlig arbeid, som arbeidstaker nekter å utføre, vil dette derimot ikke være oppsigelsesgrunn.

Oppsigelse ekstraarbeid

Hva arbeidstakeren gjør på sin egen fritid er i utgangspunktet helt valgfritt. Man kan derfor påta seg ekstraarbeid som arbeidsgiveren ikke kan hindre. Det vil imidlertid bli et oppsigelsesgrunnlag dersom ekstraarbeidet går ut over primærarbeidet. Hvor mye ekstraarbeid som kreves og hvor mye det må gå utover primærarbeidet før det er oppsigelsesgrunn, må vurderes konkret ut i fra type arbeid og arbeidstakerens egenskaper. Er det for eksempel en lege som jobber med viktige operasjoner, kreves det mindre påvirkning på arbeidet før det er oppsigelsesgrunn, enn om det er en sekretær i et rådgivningsfirma. 

Oppsigelse brudd på lojalitetsplikt

I arbeidsforhold gjelder det en ulovfestet lojalitetsplikt. Den innebærer blant annet at man ikke kan drive konkurrerende virksomhet som skader primærarbeidsgiveren. Hvis man driver slik virksomhet, vil dette være et oppsigelsesgrunnlag. Andre brudd på lojalitetsplikten som fører til manglende tillit til arbeidstakeren, kan også være saklig grunn til oppsigelse. I disse tilfellene må det alltid foretas en konkret vurdering.

Oppsigelse straffbare forhold

Straffbare forhold begått på arbeidsplassen er stort sett alltid saklig grunn til oppsigelse. Begås det straffbare forholdet på fritiden, har det normalt ingen betydning på arbeidsforholdet. En HR-ansvarlig som blir straffet for kroppskrenkelse på fritiden, gir dermed ingen saklig grunn til oppsigelse. Dette har sammenheng med at arbeidsgiver ikke har noen innvirkning på hva arbeidstakeren gjør på fritiden. Unntaket er hvis arbeidstakeren har en stilling som krever særlig tillit eller lovbruddet har praktisk betydning for jobben. For eksempel, en polititjenestemann som selv utfører lovbrudd på fritiden vil rokke ved tilliten til vedkommende i tjenesten. Straffbare handlinger på fritiden vil dermed være grunnlag for oppsigelse. 

Vi tilbyr inntil 30 minutters gratis saksavklaring for saker innenfor arbeidsrett. Ta kontakt på post@reinholdt.no eller telefon +47 23 68 85 58.

 

Ugyldig oppsigelse – erstatning.

Follow by Email
LinkedIn
Share