Privat skifte av dødsbo

by Thomas Reinholdt

Thomas Reinholdt er advokat, siviløkonom og fallskjermjeger. Han har lang erfaring fra næringslivet innenfor en rekke fagfelter. Spesielt dyktig er han til å skape vinn-vinn situasjoner for sine klienter.

Privat skifte av dødsbo

av | feb 27, 2024 | Blogg, Familie-/ Arverett

Reading Time: 4 minutes

Dødsbo privat skifte/ skifte boet privat

Når en person dør, så må boet etter vedkommende skiftes. Alt som vedkommende eier både eiendeler og gjeld vil gå inn i dødsboet. Boet kan enten fordeles via såkalt offentlig skifte eller privat skifte. Ved et privat skifte, så gjennomfører arvingene arveoppgjøret selv. Gjerne med hjelp fra en advokat.

Reglene for skifte av et dødsbo finner man i arvelovens tredje del. Kapittel 16 regulerer privat skifte.

Privat skifte betyr i praksis at minst én av arvingene overtar ansvaret for arvelaterens forpliktelser.

Frist for å velge privat skifte

I utgangspunktet er fristen for å velge privat skifte 60 dager etter dødsfallet. Arveloven § 117 åpner for at retten kan sette en annen frist. 

Proklama

Ved privat skifte overtar man forpliktelsene for den avdødes gjeld. Dersom det er usikkerhet om størrelsen på kravene mot avdøde, så kan det utstedes et proklama en kunngjøring, om at de som eventuelt har krav mot avdøde må melde kravene innen 6 uker. Et slikt proklama har den funksjon at krav som ikke meldes innen fristen vil bortfalle.

Gjennomføring av privat skifte

Et privat skifte gjennomføres ofte ved at alle eiendeler og gjeld fordeles mellom arvingene. Eiendeler kan selges av boet hvor deretter pengene fordeles mellom arvingene. Det kan være gunstig å benytte seg av advokat for at oppgjøret gjennomføres etter loven og eventuelt i henhold til testamentet. Enkelte ganger velger arvingene sammen én advokat som er boets advokat og forestår oppgjøret. Andre ganger har hver arving sin advokat og oppgjøret skjer ved korrespondanse mellom advokatene.

Det bør utarbeides en skifteskisse hvor samtlige eiendeler og gjeld fremkommer samt hvordan fordelingen ser ut. Arveloven § 119 har utførlige regler om gjennomføringen av et privat skifte. Bestemmelsen er inntatt under.

§ 119.Oppgaver ved gjennomføringen av et privat skifte

Den eller de av arvingene som skifteattesten er utstedt til, gjennomfører det private skiftet. Oppgavene kan likevel fordeles til andre. Boet skal skiftes innen rimelig tid og på en måte som ivaretar arvingenes og øvrige rettighetshaveres interesser. Følgende oppgaver skal eller bør normalt utføres:

a. Det skal skaffes oversikt over arvingene i boet og omfanget av den enkeltes arverett.
b. Det skal skaffes oversikt over arvelaterens eiendeler og forpliktelser.
c. Det skal sørges for at krav som eventuelt følger av arvelaterens gyldige testament, blir oppfylt, jf. § 124. Personer som ikke deltar i skiftebehandlingen, skal varsles om sine rettigheter i boet.
d. Boets eiendeler skal tas vare på. Eiendelene skal sikres, holdes i stand og eventuelt forsikres på en betryggende og sedvanemessig måte.
e. Det bør vurderes om det skal utstedes proklama hvis dette ikke allerede er gjort. Det skal utstedes proklama hvis en arving krever det etter § 121.
f. Arvelaterens løpende forpliktelser (for eksempel som følge av abonnementer, medlemskap eller avtaler om varer eller tjenester) bør avsluttes.
g. Det skal leveres skattemelding for inneværende år og for foregående år dersom denne ikke allerede er levert, slik at rett fastsetting av skatt kan legges til grunn for booppgjøret.
h. Boets og arvelaterens forpliktelser skal dekkes, eller det skal settes av midler til dette, jf. §§ 122 og 123. Boets utestående krav skal inndrives.
i. Det skal avklares om arvinger ønsker å overta eiendeler på skiftet eller om eiendelene skal selges, jf. §§ 104 til 115. Det skal gjennomføres salg av de eiendelene som skal selges.
j. Det bør settes opp et forslag til fordelingen av eiendelene i boet. Når arvingene har blitt enige om fordelingen, bør det settes opp et dokument som viser hvordan boet er fordelt, og som undertegnes av arvingene.
k. Eiendeler skal overføres til arvingene etter den fordelingen det er enighet om. Det bør sørges for omregistrering i offentlige registre. Ved overføring av fast eiendom bør det sørges for tinglysing.
l. Dokumentasjon som viser at kreditorene har fått dekning, bør oppbevares på en betryggende måte. Det bør føres en oversikt over de ut- og innbetalingene som er foretatt under skiftet.

Bostyrer privat skifte/bobestyrer privat skifte

Vanligvis fungerer en advokat som bostyrer for det private skifte av dødsboet. Advokaten vil da gjennomføre de oppgavene som fremkommer av oversikten over på vegne av arvingene i fellesskap. Typisk vil advokaten gi veiledning til arvingene og redegjøre for hvilken fordeling som følger av et eventuelt testament og loven. Dersom det er tolkningstvil i forhold til testamentet, så bør advokaten så langt det er mulig søke å oppklare dette og deretter redegjøre for tolkningstvilen ovenfor samtlige arvinger. 

Ved å bruke advokat vil arvingene kunne være trygge på at de mottar deres lovmessige del i arveoppgjøret.  

Privat skifte pris/bobestyrer privat skifte pris

Dersom arvingene velger én advokat som gjennomfører oppgjøret for boet, så er det vanlig at arvingene enes om at kostnadene til advokaten dekkes av boet. Dersom hver arving enten i tillegg eller istedenfor har hver sin advokat, så dekkes kostnadene som regel av den enkelte.

Hva sluttregningen for oppgjør av boet blir vil avhenge av hvor omfattende boet er, eiendeler som evt. må selges, uavklarte forhold rundt eiendeler eller gjeld etc. Et mindre bo vil typisk koste mindre å gjøre opp. I et mindre bo og oversiktlig bo vil det også kunne være mulig å avtale en fastpris med advokaten. For større og mer komplekse bo, så vil det typisk bli belastet en timepris basert på medgått tid. Prisen på bostyrer vil derfor kunne variere.

Vi tilbyr inntil 15 minutters gratis saksavklaring. Ta kontakt på post@reinholdt.no eller telefon +47 23 68 85 58.

 

Follow by Email
LinkedIn
Share