Rettspraksis ved erstatningsansvar etter aksjeloven § 17-1!

by Thomas Reinholdt

Thomas Reinholdt er advokat, siviløkonom og fallskjermjeger. Han har lang erfaring fra næringslivet innenfor en rekke fagfelter. Spesielt dyktig er han til å skape vinn-vinn situasjoner for sine klienter.

Rettspraksis ved erstatningsansvar etter aksjeloven § 17-1!

av | jun 28, 2022 | Blogg, Forretningsjus

Reading Time: 3 minutes

Ved å opprette et aksjeselskap hindrer man også at selskapets aksjonærer, styremedlemmer og andre med fremtredende personer i et selskap, å bli personlig ansvarlig for selskapets tap. Det hindrer likevel ikke erstatningsansvar, dersom vilkårene for i § 17-1 er oppfylt. (link). I denne artikkelen skal vi gå gjennom noen eksempler fra rettspraksis hvor styremedlemmer, daglig leder og aksjonærer har blitt holdt personlig ansvarlig for tap selskapet eller andre aktører har lidt. 

HR-2017-2375-A

I denne saken var det en underleverandør som hadde levert utstyr på kreditt til et selskap, frem til selskapet gikk konkurs. Spørsmålet var om daglig leder i selskapet som gikk konkurs, kunne holdes personlig ansvarlig for underleverandørens tap. 

Høyesterett vurderte om det var uaktsomt av daglig leder og ikke informere om selskapets økonomiske situasjon på et tidligere tidspunkt. Retten la til grunn at det personlige ansvaret for ledelsen etter aksjeloven § 17-1 for kreditors tap som følge av unnlatt varsling, ikke rekker like langt som den kontraktsrettslige varslingsplikten for selskapet. Retten avgjorde imidlertid saken på annet grunnlag. Det ble lagt til grunn at daglig leder rett og slett ikke visste at selskapet var insolvent, altså ville gå konkurs.  Bakgrunnen for dette var svært mangelfulle rapporterings og regnskapsrutiner i selskapet. 

Da oppsto spørsmålet om om daglig leder hadde overholdt sine plikter etter aksjeloven § 6-14 som sier at daglig leder “skal sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte”. Disse pliktene hadde daglig leder forsømt og var bakgrunnen for at han ikke hadde kjennskap til selskapets insolvens. Forsømmelsen av denne plikten var uaktsomt og den daglige lederen ble det erstatningsansvarlig for underleverandørens økonomiske tap.

HR-2016-1440-A

I saken var det en kontrakt som mellom to private parter om leie av en eiendom for utvikling av turistformål. Rettighetene og forpliktelsene fra den ene private parten, ble overdratt til et selskap de selv eide. Dette ga avtalen, parten mulighet til. Problemet var at kontrakten ble overdratt til et selskap som slet med gjeld og ville ha vanskeligheter med å gjennomføre turistprosjektet. Spørsmålet var om styrelederen i selskapet kunne holdes erstatningsansvarlig for å ha pådratt selskapet forpliktelser de vanskelig kunne overholde.

Høyesterett vurderte om styreleder hadde forsømt sin plikt til å sørge for en “egenkapital som er forsvarlig ut i fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet”. Avgjørende ifølge retten var om det på tidspunktet for overdragelsen av kontrakten til selskapet, var et realistisk håp om at selskapet kunne reise den kapitalen som var nødvendig for å oppfylle avtalen. Det var helt uklart hvordan selskapet skulle få inn tilstrekkelige midler og styrelederen hadde da brutt sin plikt til å holde en forsvarlig egenkapital i selskapet. 

Det avgjørende ble dermed om det var uaktsomt av styrelederen å påta selskapet disse forpliktelsene, slik at kravet til forsvarlig egenkapital ikke ble overholdt. Siden styrelederen var klar over hva prosjektet ville koste, hadde løse og hypotetiske planer for finansiering og inntektsmuligheter, var uaktsomhetskravet oppfylt.  Styrelederen ble dermed holdt erstatningsansvarlig. 

HR-2020-1947-A

I saken var det en virksomhet i et konsernselskap som ble overdratt vederlagsfritt til et annet selskap innenfor konsernet. Det var en majoritetsakjseier på 80 % som hadde sørget for overdragelsen. Minoritetsakjseieren med 20 % søkte erstatning for overdragelsen som førte til at driften i selskapet opphørte. 

Høyesterett tok utgangspunkt i at aksjeloven må suppleres med et ulovfestet lojalitetsprinsipp. Innholdet vil ligne de lovfestede kravene som sikrer minoritetsvern i selskapsretten. I aksjeloven § 5-21 fremkommer det at generalforsamlingen ikke kan “treffe beslutninger som er egnet til å gi visse aksjeeiere eller andre en urimelig fordel på andre aksjeeieres eller selskapets bekostning”.  Dette sammen med det ulovfestede lojalitetsprinsipp skal hindre maktmisbruk i selskapet. 

Retten mente at majoritetssaksjeeieren opptrådte i strid med det ulovfestede lojalitetsprinsipp. Det var måten virksomheten ble lagt ned på og videreført så og si identisk i et annet selskap som utgjorde en illojal tilsidesettelse av minoritetsaksjeeierns interesser. Når en aksjonærs plikt etter selskapsretten ikke var overholdt, var det en presumsjon for at det forelå uaktsomhet. Retten fant ingen individuelle forhold som kunne tilsi at det ikke var uaktsomt å overføre virksomheten i denne saken. Majoritetsaksjonæren ble dermed erstatningsansvarlig. 

Oppsummering rettspraksis

Rettspraksis viser at bestemmelsen er praktisk mot alle parter av betydning i et aksjeselskap. Det er konkrete vurderinger som ligger bak de enkelte avgjørelsene, men det er likevel noen fellestrekk som det kan pekes på. Retten starter alltid med å undersøke om den aktuelle erstatningsansvarlige har begått et pliktbrudd. Er de regler og plikter som følger av lov, ulovfestet rett, avtale eller vedtekter oppfylt. Det er først når et pliktbrudd er konstatert, at det er aktuelt å vurdere uaktsomhet. Har man først kommet til at det foreligger et pliktbrudd, er det en presumsjon for uaktsomhet. 

Rettspraksis dreier seg stort sett om spørsmålet om pliktbrudd og uaktsomhet. Det er enklere å fastslå vilkåret om økonomisk tap, årsakssammenheng og tilknytning til selskapet. man må likevel huske på at alle vilkårene må være oppfylt for at erstatningsansvar kan pålegges.   

Vi tilbyr inntil 30 minutters gratis saksavklaring. Ta kontakt på post@reinholdt.no eller telefon +47 23 68 85 58.

Follow by Email
LinkedIn
Share