Skilsmisseoppgjør – bolig!
Skilsmisseoppgjør bolig – en oversikt over rettigheter. I et skilsmisseoppgjør har felles bolig noen særregler. Hovedregel – man beholder egne eiendeler. Ekteskapsloven § 66 gir en rett til å beholde eiendeler som man «..fullt ut eller for det vesentlige eier..» Samme bestemmelse oppstiller unntaket fra dette dersom det vil være «..åpenbart urimelig etter forholdene.» Videre […]

by Thomas Reinholdt

Thomas Reinholdt er advokat, siviløkonom og fallskjermjeger. Han har lang erfaring fra næringslivet innenfor en rekke fagfelter. Spesielt dyktig er han til å skape vinn-vinn situasjoner for sine klienter.

Skilsmisseoppgjør – bolig!

av | jan 9, 2021 | Blogg, Familie-/ Arverett

Reading Time: 2 minutes

Skilsmisseoppgjør bolig – en oversikt over rettigheter.

I et skilsmisseoppgjør har felles bolig noen særregler.

Hovedregel – man beholder egne eiendeler.

Ekteskapsloven § 66 gir en rett til å beholde eiendeler som man «..fullt ut eller for det vesentlige eier..» Samme bestemmelse oppstiller unntaket fra dette dersom det vil være «..åpenbart urimelig etter forholdene.» Videre gir den samme bestemmelsen alltid rett til å overta en eiendom som man vil kunne løse på odel.

Er det tinglyst 100 % eierandel av boligen på en person, så vil den personen etter hovedregelen kunne overta denne. Allikevel er det særregler for felles bolig og innbo hvilket kan gjøre at resultatet blir et annet.

Bolig og innbo – særregler skilsmisseoppgjør.

Ekteskapsloven § 67 lyder slik:

«Når særlige grunner taler for det, kan en ektefelle uten hensyn til tidligere eierforhold kreve å overta:
a. fast eiendom eller andel av fast eiendom som utelukkende eller hovedsakelig har tjent til felles bolig, hvis ikke den andre har odelsrett til eiendommen, eller den er ervervet fra hans eller hennes slekt ved arv eller gave,
b. andel eller aksje i boligselskap eller obligasjon som ektefellenes rett til leie av felles bolig har vært knyttet til,
c. leiekontrakt om retten til den felles bolig, eller vanlig innbo i det felles hjemmet.
Ved vurderingen skal det legges vekt på ektefellenes og barnas behov.»
Foreligger det «særlige grunner», så kan en ektefelle som ikke i utgangspunktet eier boligen få rett til å overta denne. Man må imidlertid betale den andre ektefellen for verdiene som overstiger det man har rett på i fordelingen. Dette følger av ekteskapsloven § 70.
I vurderingen av hvorvidt «særlige grunner» foreligger, så skal det legges vekt på ektefellenes og barnas behov. Etter rettspraksis er ikke terskelen høy for at særlige grunner skal foreligge. I tilfeller der man har barn i skolealder som er sterkt tilknyttet nærmiljøet og barna skal bo en større del av tiden hos en foreldre, så er det ikke utenkelig at man kan få rett til å overta en bolig man ikke selv i utgangspunktet eier. Dette beror imidlertid på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Bruksrett til bolig.

Det er også en mulighet at en ektefelle helt eller delvis overtar boligen, samtidig som den andre ektefellen gis bruksrett til boligen. Bruksretten kan være tidsbegrenset. I slike tilfeller har den som eier boligen rett på markedsleie. Man har krav på markedsleie fra det tidspunktet det blir fremsatt krav om dette. Bestemmelsene om bruksrett til bolig fremgår av ekteskapsloven § 68.

Vi har skrevet en egen artikkel om gangen i skilsmisseoppgjøret.

Fyll ut kontaktskjema under og vi gir deg en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

 

Follow by Email
LinkedIn
Share