by Thomas Reinholdt

Thomas Reinholdt er advokat, siviløkonom og fallskjermjeger. Han har lang erfaring fra næringslivet innenfor en rekke fagfelter. Spesielt dyktig er han til å skape vinn-vinn situasjoner for sine klienter.

Styreansvar

av | apr 25, 2022 | Blogg, Forretningsjus

Reading Time: 3 minutes
Et av formålene med et aksjeselskap er at aksjonærene eller andre i selskapets ledelse ikke blir personlig ansvarlig for selskapets forpliktelser. Har ikke selskapet mulighet til å betale et krav, kan ikke kreditoren søke dekning for kravet hos aksjonærene eller styremedlemmene. Dette hindrer likevel ikke at de kan bli erstatningsansvarlige for det tap de har påført selskapet. I denne artikkelen skal vi se nærmere på erstatningsansvar i aksjeselskaper. 

Erstatningsansvar – rettslig grunnlag

Det følger av aksjeloven § 17-1 at “selskapet, aksjeeiere eller andre kan kreve at daglig leder, styremedlem, medlem av bedriftsforsamlingen, gransker eller aksjeeier erstatter skade som de i den nevnte egenskap forsettlig eller uaktsomt har voldt vedkommende”. Det er en bred hjemmel som gir grunnlag for mange ulike aktører til å søke erstatning fra folk med sentrale roller i et selskap. Ved siden av selskapet og aksjeeierne, er det gjerne kreditorene som vil søke erstatning for sitt tap hos noen i selskapet.  I tillegg kan de som forsettlig eller uaktsomt medvirker til den skadevoldende handling som nevnt ovenfor, holdes ansvarlig etter aksjeloven § 17-1 (2). Her er det ingen begrensing på hvem som kan holdes ansvarlig. Det kan f. eks. være selskapets ansatte og kontraktsmotparter. Aksjeeiere, styremedlemmer og andre som er spesifikt nevnt i aksjeloven § 17-1 (1), vil også være aktuelle for medvirkningsansvaret i annet ledd.   

Vilkår for erstatning

Av aksjeloven § 17-1 fremgår det fire vilkår som må være oppfylt for at de nevnte personene kan ilegges erstatningsansvar.  Økonomisk tap: Det må ha oppstått et økonomisk tap hos den skadelidte. Hvis f. eks. selskapet skal søke erstatning fra daglig leder på grunn av en disposisjon han har foretatt, må selskapet ha lidt et økonomisk tap. Dette kan både være tapte inntekter eller økte kostnader.  Ansvarsgrunnlag: Den som erstatningskravet rettes mot må ha opptrådt forsettlig eller uaktsomt i sin rolle i selskapet. Det betyr at ansvaret må vurderes med utgangspunkt i de oppgaver og ansvar som lov, vedtekter, avtale eller andre rettsgrunnlag pålegger den enkelte rolle i selskapet.  Selv om både forsettlighet og uaktsomhet rammes, er det ofte i praksis et spørsmål om vedkommende har opptrådt uaktsomt. Både faktiske handlinger og unnlatelser av å handle rammes.  I praksis vil vurderingen av ansvarsgrunnlag kunne deles inn i to vurderinger. Man må først se på om vedkommende har brutt noen plikter som følger av lov, vedtekter, avtale eller andre rettsgrunnlag og deretter vurdere om vedkommende kan bebreides for bruddet. Dersom man først har kommet til at det foreligger brudd på pliktene, vil det foreligge en presumsjon for uaktsomhet. Man må dermed undersøke om det foreligger individuelle forhold som gjør at vedkommende likevel ikke kan bebreides for sin opptreden.  Krav om årsakssammenheng: Handlingen eller unnlatelsen må ha årsakssammenheng med det økonomiske tapet som har oppstått. En styreleder kan ikke holdes ansvarlig for en uaktsom avtaleinngåelse, dersom det ikke var den, men en annen avtaleinngåelse som førte til et økonomisk tap. I tillegg gjelder det et krav om påregnelighet. Det økonomiske tapet må ha vært en påregnelig / sannsynlig følge av handlingen.  Aktuell tilknytning til selskapet: For å kunne holdes erstatningsansvarlig etter § 17-1 (1) må vedkommende ha en stilling som ramses opp i paragrafen. Dette gjelder også for medvirkningsansvaret i aksjeloven § 17-1 (2). Man må medvirke til at noen som innehar de nevnte stillingene i første ledd, utøver en skadevoldende handling. 

Aktuelle situasjoner for erstatningsansvar

Erstatningsansvar kan være aktuelt i tvister internt i selskapet. En eller flere aksjonær har f. eks. misbrukt sin posisjon i selskapet til å fremme egne eller noen særskilte aksjonærers økonomiske interesse, på bekostning av selskapet interesse. Dette kan være tilfelle hvis noen aksjonærer med flertall på generalforsamlingen får gjennom en endring i vedtektene som er til fordel for et annet selskap de har eierinteresser i, på bekostning av selskapet interesse. Hvis et selskap går konkurs kan det bli aktuelt for kreditorer å rette erstatningsansvar mot styret i selskapet. Styret har en plikt til å holde forsvarlig egenkapital og ved konkurs kan det være et uaktsomt brudd på denne plikten.

Individuelt erstatningsansvar

Erstatningsansvaret etter aksjeloven § 17-1 er individuelt. Det er det enkelte styremedlem, eller den enkelte aksjonær som blir forpliktet. Det er ikke styret eller aksjonærene som organ. Det er imidlertid ingenting i veien med å rette samme erstatningskrav mot alle styremedlemmene eller flere aksjonærer. Da hefter de solidarisk for erstatningssummen.  

Vi tilbyr inntil 30 minutters gratis saksavklaring. Ta kontakt på post@reinholdt.no eller telefon +47 23 68 85 58.

Follow by Email
LinkedIn
Share