Styrets tilsynsansvar!

by Thomas Reinholdt

Thomas Reinholdt er advokat, siviløkonom og fallskjermjeger. Han har lang erfaring fra næringslivet innenfor en rekke fagfelter. Spesielt dyktig er han til å skape vinn-vinn situasjoner for sine klienter.

Styrets tilsynsansvar!

av | mar 31, 2022 | Blogg, Forretningsjus

Reading Time: 2 minutes

Styret har etter aksjeloven § 6-12, ansvaret for forvaltningen av selskapet. Dette innebærer blant annet å ha kontroll på selskapet og organisere det på en forsvarlig måte.  Som en del av forvaltningen av selskapet, må styret også føre tilsyn. Denne plikten er presisert i asl. § 6-13. I denne artikkelen skal vi se nærmere på styrets tilsynsansvar.

Innhold i tilsynsplikten

Det fremgår av asl. § 6-13 at styret “skal føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig.” Tilsynsansvaret  innebærer kort og greit å sørge for løpende kontroll med virksomheten. Dette innebærer både den forretningsmessige kjernevirksomheten, andre interne sider som f. eks. arbeidsmiljø og eksterne følger som f. eks forurensning. For å overholde tilsynsplikten er det viktig at styret har rutiner som gir styret grunnlag for å vurdere den daglige ledelsen.  

Den daglige ledelse er det daglig leder som har ansvaret for. Mye av styrets tilsynsansvar vil derfor handle om tilsyn av daglig leder. Man må må også påse at daglig leder har de egenskaper som er nødvendig for å stå for den daglige ledelsen. Da er man avhengig av å holde løpende tilsyn med daglig leder, slik at styret på et tidlig tidspunkt kan agere dersom daglig leder ikke lenger er egnet til å lede selskapet. 

Tilsynsplikten må  ses i sammenheng med asl. § 6-12. Det fremgår der av tredje ledd at styret plikter å holde seg orientert om den økonomiske stillingen, regnskapet og formuesforvaltningen. Dette vil gjøres gjennom tilsyn.  

Omfanget av tilsynsplikten vil variere med arten og omfanget av virksomheten. Der hvor selskapets drift ikke går så godt, vil styrets plikt til å holde seg orientert og følge opp overfor daglig leder øke. Tilsynsplikten vil også ofte være mer omfattende i større selskaper. Driften vil være mer kompleks og sammensatt. Det vil være flere ting å sette seg inn i for et styremedlem, både i forhold til driften og i forhold til lovverk, og det blir derfor mer å føre tilsyn med også. I de mindre selskapene driften være mindre og da er det også færre kontrollpunkter å holde oversikt over. I tillegg vil styret ofte være en del av ledelsen i selskapet og har av den grunn allerede bedre oversikt over driften i selskapet. 

Dersom styret ved sitt tilsyn finner ut at selskapet ikke drives på en forsvarlig måte, plikter de å gripe inn med nødvendige instrukser eller gjennomføre nødvendige endringer for å få selskapet på rett kjøl igjen.

Styrets instruks

Som en del av tilsynsoppgavene til styret, kan de fastsette en instruks for den daglige ledelse, jf. asl. § 6-13 (2). Det er ingen plikt til å gjøre det, men loven overlater det til styret selv å vurdere om en slik instruks skal gis og hva innholdet skal være. Instruksen kan gjelde en enkeltstående sak eller kan være av generell karakter om hvordan selskapet skal driftes.  Eksempler på vanlige instrukser er: 

  • Presisering av området for den daglige ledelse
  • Sakstyper som skal forelegges styret for godkjenning
  • Daglig leders adgang til å delegere saker til underordnede

Vi tilbyr inntil 30 minutters gratis saksavklaring.

Ta kontakt på post@reinholdt.no eller telefon +47 23 68 85 58

Follow by Email
LinkedIn
Share