Transaksjoner selskap og nærstående!

by Thomas Reinholdt

Thomas Reinholdt er advokat, siviløkonom og fallskjermjeger. Han har lang erfaring fra næringslivet innenfor en rekke fagfelter. Spesielt dyktig er han til å skape vinn-vinn situasjoner for sine klienter.

Transaksjoner selskap og nærstående!

av | des 5, 2023 | Blogg, Forretningsjus

Reading Time: 3 minutes

Styrets godkjennelse av avtaler

Når selskapet inngår avtaler, må det både foreligge intern og ekstern kompetanse for å inngå den. Den interne kompetansen er det styret eller daglig leder som har. Den eksterne kompetansen kan være styret, daglig leder eller andre som har fått signaturrett. Hvis både den interne og eksterne kompetansen er i orden, vil avtalen være gyldig.  Aksjeloven har imidlertid en særregel der noen avtaler krever uttrykkelig at styret som organ godkjenner avtalen og flere saksbehandlingsregler som må følges. Det er altså en særregel for den interne kompetansen. I denne artikkelen skal vi se på hvilke avtaler som styret må godkjenne og hvilke saksbehandlingsregler som da gjelder. 

Hvilke avtaler krever styrets godkjennelse?

Asl. § 3-8 regulerer styret plikt til å godkjenne avtaler mellom selskapet og en aksjeeier, en aksjeeiers morselskap, et styremedlem eller daglig leder. Det er altså avtaler mellom selskapet på den ene siden og noen spesifikke rettssubjekter på den andre siden, som krever styrets godkjennelse. I tillegg omfattes avtaler mellom nærstående til noen av de nevnte subjektene. Nærstående er definert i asl. § 1-5. Til slutt omfattes tilfeller der selskapets medkontrahent handler etter avtale med noen av personene nevnt i første ledd

Det er imidlertid ikke alle avtaler mellom selskapet og de nevnte subjektene som krever styrets godkjennelse. Det er bare når avtalene har en verdi på mer enn 2,5 % av balansesummen i selskapets sist godkjente årsregnskap. Balansesummen er summen av selskapets eiendeler minus gjeld. Hvilke avtaler som krever styrets godkjennelse, må derfor vurderes ut i fra selskapets økonomiske situasjon. Det er uten betydning av det har vært en negativ økonomisk utvikling etter balansedagen for årsregnskapet. Det må imidlertid tas hensyn til at avtalen ikke fører til uforsvarlig egenkapital eller likviditet, jf. asl. § 3-4

Asl. § 3-8 omfatter alle gjensidig bebyrdende avtaler mellom subjektene som nevnt i bestemmelsen. Er det en gunstig avtale til fordel for en aksjonær vil det i stedet være en utdeling og reguleres etter asl. § 3-6. Det trenger ikke være selskapet som yter vederlag til fordel for f.eks en aksjonær eller et styremedlem, det kan også være motsatt. Alle avtaler omfattes. Det trenger heller ikke være penger som ytes mellom partene. Det kan være også være andre ytelser som avtales, f.eks. makeskifte av fast eiendom. 

Saksbehandlingsregler

Styret skal sørge for at det utarbeides en redegjørelse eller erklæring  om avtalen, jf. asl. § 3-8 (3). Dette skal gjøres i samsvar med reglene i asl. § 2-6 som blant annet innebærer at redegjørelsen skal bekreftes av revisor. Videre skal det avgis en erklæring fra styret om at avtalen er i selskapets interesse, at det er rimelig balanse i avtalen og at kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet er oppfylt. Denne erklæringen skal signeres av alle styremedlemmer, med mindre noen er inhabile etter asl. § 6-27. Denne redegjørelsen skal så sendes til aksjonærene og til foretaksregisteret. 

Unntak fra reglene

Asl. § 3-8 (6) inneholder en rekke unntak fra kravet om styrets godkjennelse. Det gjelder blant annet avtaler som er vanlige i selskapets virksomhet og som er grunnet på vanlige forretningsmessige vilkår og premisser.  

Konsekvenser av manglende styregodkjennelse

Hvis selskapet inngår en avtale som omfattes av asl. § 3-8 uten styrets godkjennelse, betyr ikke det nødvendigvis at avtalen er ugyldig. Det er en forutsetning for ugyldighet at medkontrahenten forsto eller burde ha forstått av styret ikke hadde godkjent avtalen. Dette må dermed vurderes konkret, for å finne ut om avtalen er ugyldig. 

Vi tilbyr inntil 30 minutters gratis saksavklaring. Ta kontakt på post@reinholdt.no eller telefon +47 23 68 85 58.

Follow by Email
LinkedIn
Share