Ugyldig oppsigelse – erstatning.
Ugyldig oppsigelse erstatning! I denne artikkelen skal vi ta for oss hva som er en ugyldig oppsigelse samt hvor mye man kan få i erstatning. Arbeidsmiljøloven har regulerer i paragraf 15-4 formkrav ved oppsigelse. Paragraf 15-4 har følgende ordlyd: (1) Oppsigelse skal skje skriftlig. (2) Oppsigelse fra arbeidsgivers side skal leveres til arbeidstaker personlig eller […]

by Thomas Reinholdt

Thomas Reinholdt er advokat, siviløkonom og fallskjermjeger. Han har lang erfaring fra næringslivet innenfor en rekke fagfelter. Spesielt dyktig er han til å skape vinn-vinn situasjoner for sine klienter.

Ugyldig oppsigelse – erstatning.

av | mai 11, 2021 | Arbeidsrett, Blogg

Reading Time: 3 minutes

Ugyldig oppsigelse erstatning!

I denne artikkelen skal vi ta for oss hva som er en ugyldig oppsigelse samt hvor mye man kan få i erstatning.

Arbeidsmiljøloven har regulerer i paragraf 15-4 formkrav ved oppsigelse. Paragraf 15-4 har følgende ordlyd:

(1) Oppsigelse skal skje skriftlig.

(2) Oppsigelse fra arbeidsgivers side skal leveres til arbeidstaker personlig eller sendes i rekommandert brev til arbeidstakers oppgitte adresse. Oppsigelsen skal anses for å ha funnet sted når den er kommet fram til arbeidstaker. Oppsigelsen skal inneholde opplysninger om

a) arbeidstakers rett til å kreve forhandling og reise søksmål,

b) retten til å fortsette i stillingen etter bestemmelsene i §§ 17-317-4 og 15-11,

c) de frister som gjelder for å kreve forhandling, reise søksmål og for å fortsette i stillingen, og

d) hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell tvist.

Er oppsigelsen begrunnet i virksomhetens forhold, skal den også inneholde opplysninger om fortrinnsrett etter § 14-2.

(3) Dersom arbeidstaker krever det, skal arbeidsgiver oppgi de omstendigheter som påberopes som grunn for oppsigelsen. Arbeidstaker kan kreve å få opplysningene skriftlig.

Det er altså et krav om skriftlighet samt at oppsigelsen skal inneholde spesifikk informasjon om blant annet retten til å kreve forhandlinger, reise søksmål og fortsette i stillingen. Overholder ikke arbeidsgiver disse pliktene er oppsigelsen etter arbeidsmiljøloven § 15-5 ugyldig. I denne bestemmelsen står det ordrett at en oppsigelse som ikke er skriftlig eller ikke inneholder de opplysninger som er nevnt i arbeidsmiljøloven § 15-4 er ugyldig. Det forutsetter at arbeidstaker går til søksmål innen 4 måneder etter at oppsigelsen fant sted. Etter § 15-5 (2) kan arbeidstaker ved en ugyldig oppsigelse kreve erstatning. Dette gjelder også dersom oppsigelsen er mangelfull.

Ugyldig oppsigelse erstatning

Arbeidstaker som har fått en ugyldig oppsigelse har etter loven krav på erstatning. Størrelsen på erstatningen skal fastsettes i samsvar med arbeidsmiljøloven § 15-12 andre ledd. Erstatningen skal etter denne bestemmelsen fastsettes etter skjønn. Det er em helhetlig skjønnsmessig vurdering som skal legges til grunn.  I loven er det uttrykt slik i § 15-23 andre ledd annet punktum: «Erstatningen fastsettes til det beløp som retten finner rimelig under hensyn til det økonomiske tap, arbeidsgivers og arbeidstakers forhold og omstendighetene for øvrig.»

Erstatningen kan omfatte både økonomiske og ikke-økonomiske elementer. Når det gjelder erstatning for ikke-økonomisk skade så kan det dreie seg om beløp fra i størrelsesorden kr. 20.000 og oppover. I dom fra lagmannsretten LH-2016-64735, ble det tilkjent oppreisning på kr. 130.000. Dette er nok imidlertid i øvre sjikt av hva man kan forvente. I saker utenfor domstolene vil det som regel være mulighet til å forhandle om disse beløpene. I enkelte tilfeller hvor arbeidstaker har gjort vesentlige feil med hensyn til oppsigelsen, så har vi også sett beløp høyere enn det ovennevnte.

Erstatningen skal også omfatte økonomisk tap frem til domsavsigelse hvis saken går til retten. Det kan også dreie seg om økonomisk tap etter dette tidspunktet hvis arbeidstaker står uten arbeid, og det tar noe tid før vedkommende kommer i arbeid igjen. For det fremtidige tap vil det avgjørende være hva som er påregnelig sett i forhold til arbeidstaker sin bakgrunn og kompetanse og muligheter for den yrkesgruppen i markedet. Har man for eksempel en veldig spisset kompetanseprofil hvor markedet for den type kompetanse er sterkt fallende, så kan det tale for at det bør tilkjennes en lengre periode med økonomisk kompensasjon.

Gratis vurdering av oppsigelse

Vi gir inntil 30 minutters gratis vurdering av din oppsigelse for å undersøke gyldigheten av denne og diskutere hvordan du bør gå frem for å oppnå best mulig resultat i saken din. Trykk på knappen «Gratis saksavklaring» under eller sende e-post til post@reinholdt.no.

Les også våre artikkel om

 

Follow by Email
LinkedIn
Share